Sprid inte främmande arter till våra sjöar

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Läs brsochyren om hur du kan förhindra spridning av dessa arter.
Broschyren - Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Risk för spridning i sommar

Nu är sommaren äntligen här! I år kommer nog också fler att stanna i Sverige för sin semester. Du som tar din båt till nya sjöar eller dyker i nya vatten: Tänk på att din utrustning kan sprida främmande arter. Men du kan förhindra detta. I broschyren ”Sprid inte främmade arter till våra sjöar!”, som vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren har tagit fram, finns råd och också tips på hur du rapporterar främmande arter.

Vad kan du göra?

I broschyren kan du läsa om flera arter som är på väg in eller som redan finns i våra stora sjöar. Med denna broschyr vill vattenvårdsförbunden öka kunskapen om invasiva främmande arter och vad man själv kan göra för att förhindra spridning till sjöarna eller förhindra spridning inom sjön. Vi uppmanar också allmänheten att rapportera in fynd av misstänkta främmande arter. Du kan rapporter in arter via Rappen, som du hittar här: www.havochvatten.se/rappen eller på www.Invasivaarter.nu

Denna broschyr har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.​

Signalkräfta. Foto: Lars Molander

Vad är en invasiv främmande art?

En främmande art är växter, djur, svampar eller mikroorganismer som människan har spridit medvetet eller omedvetet till områden där de tidigare inte har funnits. Arterna har då etablerat sig utanför sitt naturliga utbredningsområde.

Alla främmande arter ställer inte till med bekymmer men några är invasiva och kan ge stora problem för biologisk mångfald och samhället genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida smittor. I dag finns det flera kända främmande arter i våra stora sjöar. Av dessa har nog kräftpest och sjögull störst negativ påverkan.

Vandrarmusslor. Foto: Jakob Berggren

​Inga vandrarmusslor i Vänern

Vandrarmusslan är en invasiv främmande art. I augusti 2019 deltog vattenvårdsförbundet i en gemensam inventering av larver från vandrarmusslan i Göta kanal och Kinda kanalsystem i Väster- och Östergötland.

Totalt inventerades 14 lokaler längs Göta kanal, tre lokaler längs Kinda kanal, samt tre lokaler i Svartån nära dess inflöde i sjön Roxen. Syftet var att dokumentera musslans utbredning och täthet och jämföra med den undersökning som genomfördes 2013.

Resultatet blev att i dagsläget finns inte vandrarmusslan i Vänern eller Vättern och inte heller i Göta kanals del i Västergötland.

Läs rapporten här!