Småföretagarbarometern, Dalarnas län 2017

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna.

En svetslåga på farmsidan till Småföretagarbarometern 2017, Dalarnas län

Orderingången för länets småföretag har haft en fortsatt stark utveckling, om än något svagare än i fjol. Tillväxttakten för orderingången i Dalarnas län är i linje med riksgenomsnittet. 

Flera av företagen vill expandera, men bristen på arbetskraft och tuff konkurrens saktar ner tillväxten. 

Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.

Du hittar Småföretagarbarometern för Dalarnas län här, på Foretagarna.se

 

Länk till rapporter per kommun: Företagandet i Sverige 2018