Vi jobbar för att stärka Dalarna

Två händer med Flodadräkter

Vi på Upphandlingsdialog Dalarna arbetar bland annat med att skapa regionala mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte. Utifrån de behov vi ser i Dalarna arrangerar vi seminarier, informationsmöten och fortbildningskurser i offentlig upphandling för mindre företag och upphandlande myndigheter.

UDD testar nya vägar och modeller 

Vi vill att fler små företag i Dalarna ska läggaanbud och delta i offentlig upphandling.

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är det forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling. 

Vi vänder oss främst till små företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Målgrupper kan vara företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker. Arbetet inom UDD samordnas av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling. Förutom arbetsgruppen finns också en referensgrupp som bidrar med ytterligare kunskap och synpunkter i arbetet.

Övergripande mål

Att fler företag inom alla branscher deltar i offentlig upphandling genom att underlätta för företag att lämna anbud. Höjd kompetens hos upphandlande myndighet om upphandling som en strategisk ledningsfråga med interna riktlinjer, för att skapa förnyelse och förenkling, för att nå verksamhetsmål, för att bidra till att nå miljömål, sociala hållbarhetsmål och för att göra goda affärer.

Projektmål

  • En ökad kunskap och förståelse om anskaffningsprocessen mellan leverantörer och upphandlande myndigheter genom att i dialog bibehålla och utveckla lokala och regionala mötesplatser.
  • Verka för att upphandlande myndigheter ser upphandling som en strategisk ledningsfråga. Detta främjar innovation, socialt ansvarstagande och miljö- och klimatfaktorer.
  • Skapa större förutsättningar för företag att delta i offentlig upphandling genom en ökad kunskap om offentlig upphandling, hantering av digitala dokument, vikten av innovativa tankebanor och fördelar med ett miljö och hållbarhetstänk .

Delmål

  1. Att myndigheter har ett leverantörsperspektiv i upphandlingar. En mångfald av leverantörer behövs för att skapa en väl fungerande konkurrens. Genom att förenkla och synliggöra de offentliga upphandlingarna ges fler företag möjlighet att hitta förfrågningarna och lämna anbud.
  2. Genom metodutveckling ta fram regionala rekommendationer riktade till både beställare och leverantörer för implementering i den egna verksamheten eller organisationen.

Rekommendation 1: Innovationsupphandlingar

Genom metodutvecklingen innovationsupphandlingar och alternativa lösningar stöttas de mindre företagens förmåga att arbeta fram nya lösningar. Myndigheter säkerställer en god och tidig dialog med marknadens aktörer kring behov och förutsättningar för att utveckla innovativa lösningar genom att ställa krav på funktion och utgå från det resultat som uppnås i stället för specifika krav på varorna eller tjänsterna. Med detta sätt främjas de potentiella leverantörernas kreativitet och innovationsförmåga.

Rekommendation 2: Miljömässigt ansvarsfull upphandling

Genom metodutvecklingen miljömässigt ansvarsfull upphandling används upphandling som ett naturligt verktyg för att nå miljömål baserade på EU:s och regeringens beslut och målsättningar. Detta möjliggör inte bara miljövinster utan även ekonomiska vinster, både för företag och myndigheter. Genom att bättre styra mot samhällets ambitioner när det gäller svenska lagkrav på djurskydd och miljöhänsyn gynnas företag lokalt, regionalt och nationellt.

Rekommendation 3: Socialt hållbart samhälle

Genom metodutvecklingen upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle främjas bland annat företagens respekt för mänskliga rättigheter enligt FN:s riktlinjer. Här är risker i leverantörsleden viktiga aspekter. Metoden främjar möjligheter till anställning för särskilt utsatta grupper och genom exempelvis mindre kontrakt görs det också möjligt för fler små idéburna företag att delta i upphandlingar. 3. Att företag får ökade kunskaper om vad som krävs för att delta i upphandlingar inom områdena: offentlig upphandling, digitalisering, och hållbarhet.

Rekommendation 4: Spridning 

Att UDD kontinuerligt sprider metodutvecklingar och andra nyheter, regionalt och nationellt.

Kerstin Angberg Morgården
Kerstin Angberg Morgården,
processledare Upphandlingsdialog Dalarna.