Tidsplan för den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP

Detaljerad information

Dokument som beskriver den årliga kvalitetsgranskingen kan hämtas här.

Tidsplan 

Tidigast 1 april

Granskningsunderlag baserat på uttag ur SMP.   Under april månad Manuell kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP.

Början av maj

Sammanställning av Excellista innehållande misstänkta fel i emissionsdeklarationerna till följd av granskningen.

16-18 maj

Utskick till berörda verksamhetsutövare via e-post från brevlådan ”smputis”. Utskicket innehåller kommentarer om upptäckta misstänkta fel i emissionsdeklarationen till följd av granskningen. Berörda tillsynsmyndigheter får utskicket för kännedom. Respektive länsstyrelse får fellistan för sitt län för kännedom.  

16 maj- 17 juni

Berörda verksamhetsutövare kan ställa frågor, kontrollera de upptäckta misstänkta felen, göra rättningar i SMP och lämna kommentarer. Verksamhetsutövaren bedömer själv (eller i samråd med sin tillsynsmyndighet) om de misstänkta felen behöver rättas eller ej. Endast verksamhetsutövaren har behörighet att rätta sina data i SMP.

September-december

Eventuell uppföljning av i vilken utsträckning de misstänkta felen har rättats.