Viktigt om utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverket meddelar viktig information om en temporär lösning för den utökade rapportering av bygg- och rivningsavfall som för första gången ska ske 2016.

Som bekant blev 2016 det första året för VU att rapportera utökat om bygg- och rivningsavfall (NFS 2006:9, 4§ punkt 8 med bilaga 4). På grund av tekniska problem med att hinna implementera rapporteringen i SMP genomfördes denna datainsamling genom en enkät som SCB skickade ut till berörda VU.

Enkäten sändes till 1142 A- och B-klassade avfallsmottagande anläggningar, såväl huvud- som sidoverksamheter och med status som aktiva, vilande eller planerade. Dessa togs fram genom sökningar i SMP med utgångspunkt i de verksamhetskoder enligt MPF kap. 29 som hade identifierats som möjliga mottagare av bygg- och rivningsavfall med tillståndsplikt (se den särskilda listan i vägledningen för rapporteringen). Avgränsningen var att beskrivningen av en verksamhetstyp i MPF kap. 29 inte direkt uteslöt mottagning av bygg- och rivningsavfall.

Alla verksamheter som meddelade att de inte tagit emot eller ens hade tillstånd att ta emot bygg- och rivningsavfall rekommenderades ändå att gå in och svara att man inte mottagit sådant avfall under 2015.

Enkäten besvarades av 84 % av mottagarna vilket är överraskande lågt med tanke på att rapporteringen var ett obligatoriskt inslag i miljörapporteringen. Totalt rapporterade 82 st A-klassade och 431 st B-klassade mottagare att man tagit emot bygg- och rivningsavfall, och i 118 fall uppgavs även C-klassade verksamheter bidra till de rapporterade mängderna.

Upplägget var att SMP skulle meddela alla TM vilka enkätmottagare som utfört sin rapportering eller inte. När inrapporteringen väl var avslutad tillkännagav emellertid SCB att alla uppgifter om de enskilda uppgiftslämnarna var sekretessbelagda enligt OSL och inte kunde lämnas ut till SMP och TM.

Varje TM ombeds meddela alla enskilda berörda VU inom det egna tillsynsområdet om att denna möjlighet nu finns!

 

REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
Diskussioner har förts om möjligheterna att upphäva sekretessbeläggningen eller hantera den på annat sätt med minimerad skada för VU och TM. Den enda lösning som SCB gått med på är den som beskrivs i det följande. Den är därför det förfarande som Naturvårdsverket i dagsläget kan rekommendera.

De enda som får förmedla innehållet i den till SCB insända enkäten är VU själva, eftersom de råder över sin egen sekretess. SCB har därför öppnat upp enkätdatabasen igen så den kan nås av de tidigare adresserade VU. Det som tidigare sänts in till SCB kan inte ändras i enkätformuläret utan bara läsas. SCB ger inte SMP och TM någon tillgång alls till dessa uppgifter.

VU kan därefter logga in och kopiera det man inrapporterat till enkäten, exempelvis med skärmdumpar, för att kunna sända över det till TM och bekräfta att rapporteringen genomförts. Enkäten är stängd igen efter 30 september i år.

Om VU absolut inte kan hitta sina inloggningsuppgifter (dessa avser anläggningen, inte varje enskild verksamhet på samma anläggning) går det att få assistans från insamlingsavdelningen på SCB. Om inte en av dem finns på plats så finns för det mesta den andra det i stället:

Eva.Kristoffersson@scb.se Rickard.Rens@scb.se

Vid en eventuell förfrågan till SCB bör VU (aktuell anläggning) alltid uppge
namn och mailadress till den som gör förfrågan

namn och mailadress till ansvarig för miljörapporten om annan än den som gör förfrågan

anläggningsnumret

bolagsnumret knutet till anläggningen

så att korrekta inloggningsuppgifter kan letas upp och returneras. För att bespara SCB onödigt stor belastning till följd av sådana förfrågningar vädjar Naturvårdsverket till VU att i möjligaste mån försöka återhitta sina inloggnings-uppgifter i mailskörden sparad från mars eller april 2016.

TM ombeds notera att det kan finnas brister i hur rapporteringen genomförts som egentligen har att göra med felaktiga uppgifter i SMP snarare än att VU försummat något. SMP är nämligen den databas som tillsammans med Miljöreda utgjort underlag för vart utskicket gått. Det kan till exempel handla om enstaka anläggningar som är nedlagda utan att detta uppdaterats i SMP. Eller enkäten kan ha gått till en inte längre aktuell mottagarperson men SCB har inte fått feedback om detta och kunnat skicka enkätinformationen till rätt mottagare.

TM ombeds vidare ta hänsyn till att på grund av den försening som blev för SCB-enkäten förlängdes rapporteringstiden med en månad, det vill säga hela april månad ut. Även rapporter inlämnade under april rekommenderar alltså Naturvårdsverket att TM behandlar som inlämnade i tid.

Med vänliga hälsningar

Staffan Ågren

Samordnare avfallsstatistik, Naturvårdsverket

 

Förkortningar som används:

VU = verksamhetsutövare(n), TM = tillsynsmyndighet(en), SMP = Svenska Miljörapporteringsportalen, SCB = Statistiska Centralbyrån, NFS = föreskrifterna för miljörapport, MPF = miljöprövningsförordningen, OSL = offentlighets- och sekretesslagen