Säkerhet

Här kan du läsa hur sekretess och information hanteras i SMP.

Hur hanteras informationen i SMP? 

 • All kommunikation mellan din dator och SMP är krypterad.
 • Samtliga rapporter lagras i SMP.
 • Arbetsversioner av rapporter är endast tillgängliga att se för registrerade användare hos respektive verksamhet som också kan ta bort dem.
 • Ändringar (nya versioner) av miljörapporter kan endast göras av behöriga personer hos respektive verksamhet.
 • Inlämnade versioner av miljörapporter är tillgängliga att se för registrerade användare hos respektive verksamhet Naturvårdsverket, SMP förvaltning, länsstyrelserna och kommunerna kan ta del av (se) samtliga inlämnade miljörapporter i SMP, förutom sekretessmarkerade bilagor.
 • Information från grunddel och emissionsdel kan exporteras.
 • Försvarsinspektören kan se egna tillsynsobjekt.
 • Vid inskickandet mailas miljörapporten med bilagor till respektive tillsynsmyndighet, förutom de delar av rapporten som har sekretessmarkerats. För sekretessmarkerade delar skickas endast länkar till markerade bilagor i SMP. Tillsynsmyndigheten måste logga in i systemet för att få tillgång till dessa delar.
 • Informationen i emissionsdeklarationen förs automatiskt vidare från SMP till Länsstyrelsens system Nikita.
 • Eventuella ändringar i grunddelen av rapporten skickas via separat mail till tillsynsmyndigheten (och länsstyrelsen om kommun/försvarsinspektör är tillsynsmyndighet) för kontroll och eventuell uppdatering av Länsstyrelsens system Nikita.
 • Miljörapporter som skickas in hanteras och diarieförs av resepktive tillsynsmyndighet. 

Sekretesshantering i SMP

Huvudregeln är att de uppgifter som finns i miljörapporterna är att anse som offentliga och ska därmed vara tillgängliga för envar. Tillsynsmyndigheten kan dock i samband med ett utlämnande av miljörapporten sekretessbelägga vissa uppgifter om verksamhetsutövarens affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat. Detta endast under förutsättning att det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs (30 kap. 23 § Offentlighets- och sekretesslagen).

Uppgifter om utsläpp till miljön som finns i emissionsdeklarationen kan dock inte hemlighållas på denna grund (10 kap. 5 § Offentlighets- och sekretesslagen).

När det gäller sekretesskänsliga uppgifter inom ramen för den offentliga verksamheten, så kan dessa fortsättningsvis sekretessbeläggas med hänsyn till rikets säkerhet, verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, för att förebygga och beivra brott och för rikets finans-, penning- och valutapolitik (15-18 kap. Offentlighets- och sekretesslagen). Om verksamhetsutövaren anser att det finns sådana sekretesskänsliga uppgifter i miljörapporten som det är möjligt att skydda enligt sekretesslagen ska dessa uppgifter redovisas i SMP separerad från övrig text (i en eller flera bilagor till textdelen). För varje anläggning ska det preciseras vilka uppgifter som bedöms som sekretesskänsliga och vilken skada de kan åsamkas om uppgifterna röjs. Dessa uppgifter kommer endast tillsynsmyndigheterna att ha åtkomst till. Samma uppgifter ska enligt artikel 11 i European PRTR - förordningen redovisas i samband med den internationella rapporteringen.

Om verksamhetsutövaren för täktverksamheter anser att det finns sådana sekretesskänsliga uppgifter i produktionsuppgifterna som det är möjligt att skydda enligt sekretesslagen ska dessa markeras i fliken för täktrapportering.

I kommentarsfältet ska det för varje produktionsuppgiftsrad preciseras vilka uppgifter som bedöms som sekretesskänsliga och vilken skada de kan åsamka om uppgifterna röjs. De sekretesskänsliga uppgifterna kommer, förutom respektive verksamhetsutövare, endast tillsynsmyndigheterna att ha åtkomst till i SMP.

För mer information kontakta din tillsynsmyndighet.