Lagstiftning

Här hittar ni den samlade lagstiftning med tillhörande vägledning som berör miljörapporteringen.

Miljörapporteringen styrs av nationell och internationell lagstiftning. Vägledningsdokumenten ger direkt stöd till dig som verksamhetsutövare vid tolkningen av aktuell lagtext och hur du fyller i din miljörapport. 

 

Miljörapportering 

Naturvårdsverkets webbplats med information och vägledning

Föreskriften om miljörapport (NFS 2016:8)

Vägledning om föreskriften om miljörapport (2021-02-01)

 

Kompletterande vägledningar 

Avseende avfallsförbränning

Avseende stora forbranningsanlaggningar

Avseende djurhållning

Avseende utökad rapportering för avfallsmottagande anläggningar

Avseende avloppreningsverk och slam

 

Annan relevant lagstiftning

Miljöprövningsförordning (2013:251)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) 

Förteckning över farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering och som ska tillståndsprövas. (2017-01-20)

 

PRTR och EPRTR 

EPRTR-förordningen (EG 166/2006)

Internationella PRTR-register

Europeiska EPRTR

Vägledning till EPRTR-förordningen