Stora förbränningsanläggningar

Rapportering för stora förbränningsanläggningar

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF) rapporterar enligt 5 c § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

 

Om du är du osäker på om anläggningen omfattas av FSF hittar du ytterligare vägledning kring FSF på Naturvårdsverkets hemsidor om förbränning.

 

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du även ytterligare vägledning kring miljörapportering och specifikt om rapporteringskraven som träffar anläggningar som omfattas av FSF.

 

Att tänka på vid rapporteringen

Rapportering av stora förbränningsanläggningar görs i

 • Grunddelen
 • Emissionsdeklarationen
 • LCP-fliken

 

 • Redovisningen i emissionsdeklarationen görs per produktionsenhet och parameter, i form av delflöden, det vill säga på Resultattyp "Del".
 • I Resultattyp "Total" ingår, för varje parameter som avser utsläpp, rapporterade värden från samtliga produktionsenheter, det vill säga även sådana som inte berörs av FSF.
 • Värdet för "Total" motsvarar/är inte mindre än summan av de ingående delarna.

1.png

 • Vid rapportering av stoft som överskrider tröskelvärdet för PM10 ska även PM10 rapporteras. 
 • Utsläppen ska redovisas oavsett om tröskelvärdena enligt bilaga 2 till EG-förordningen och bilaga 1 till föreskrifterna överskrids eller inte.
 • Totalt tillståndsgiven installerad tillförd effekt och bränsleförbrukning rapporteras såväl totalt som uppdelat på enskilda produktionsenheter.

 

1 Rapportering i grunddel av produktionsenheter som omfattas av FSF

 

Här ska namnet på den stora förbränningsanläggningen och namn på ingående produktions­enheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor som omfattas av FSF anges. Enbart de produktionsenheter som träffas av FSF och som ingår i den stora för­brännings­anläggningen anges vid informationstexten "Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252", enligt bild och text nedan.

 

 1. Klicka på Ändra uppgifter
 2. Kryssa i kryssrutan Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252
 3. Klicka på knappen Lägg till stor förbränningsanläggning
 4. Ange namnet på den stora förbränningsanläggningen
 5. Klicka på Lägg till produktionsenhet. Enbart de produktionsenheter som ingår i den stora förbränningsanläggningen ska anges på denna plats i grunddelen!
 6. Ange namn på produktionsenheten
 7. Lägg till alla ytterligare produktionsenheter som tillhör den stora förbränningsanläggningen

 

Finns det mer än en stor förbränningsanläggning upprepas steg 3 till 7 för dessa.

bild 9.png

Rapportering i grunddelen av produktionsenheter som inte omfattas av FSF

Se hjälpavsnitten "Anläggningar som förbränner avfall" respektive "Övriga produktionsenheter".

 

2 Rapportering i emissionsdeklarationen av produktionsenheter som omfattas av FSF

Alla produktionsenheter som angivits i grunddelen, för en stor förbränningsanläggning, ska rapporteras i emissionsdeklarationen.

 

Här anges bland annat årliga utsläpp, för varje produktionsenhet, av svaveldioxider, kväveoxider och stoft med

 • Mottagare "Luft", Flöde "Ut", Resultattyp "Del" för parametrarna "NOx", "SO2" samt "Stoft".

 

Här anges även bränsleförbrukning per bränsleslag och produktionsenhet med

 • Mottagare "ER", Flöde "In", Resultattyp "Del" och ett eller flera av de valbara parametrarna för bränsleslag. Det finns numera ett tjugotal valbara bränsleslag. Om inget passar får man välja någon av parametrarna som börjar med Andra och med kommentar ange bränsleslaget.

 

Här anges slutligen Tillståndsgiven Installerad tillförd effekt med

 • Mottagare "ER", Flöde "In", Resultattyp "Del" och parametern "Inst tillförd effekt".

 

För att ange värden för en parameter

 

 1. Öppna delflödet för parametern genom att klicka på raden med delflödet eller klicka på det gröna plustecknet för att skapa ett nytt delflöde
 2. Klicka på fältet för produktionsenhet
 3. Välj en av de produktionsenheter för Stora förbränningsanläggningar som visas i rullgardinsmenyn. Dessa är desamma som de som angetts i grunddelen. Observera att även produktionsenheter som inte omfattas av FSF visas i rullgardinsmenyn.
 4. Ange utsläpps- och övriga värden och klicka på spara

bild 10.png 

Rapportering i emissionsdeklarationen av produktionsenheter som inte omfattas av FSF

Se hjälpavsnitten "Anläggningar som förbränner avfall" respektive "Övriga produktionsenheter".

 

3 Rapportering i LCP fliken

LCP fliken visas när man i grunddelen kryssat i att man omfattas av förordningen om stora förbränningsanläggningar, samt sparat.

 

 1. Alla enskilda förbränningsanläggningar/produktionsenheter som angavs i grunddelen dyker upp som egna rader i LCP-fliken.
 2. Klicka på papper och penna ikonen till vänster på varje rad
 3. Välj vilken typ av produktionsenhet det är
 4. Ange datum för idrifttagande. Togs produktionsenheten i drift före 1986 och exakt datum är osäkert räcker det med att ange årtalet, enligt följande exempel 1949-01-01
 5. Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett avser den tid som åtminstone någon av, de i den stora förbränningsanläggningen ingående, produktionsenheterna varit i drift. Antalet drifttimmar redovisas på den största ingående produktionsenheten. Övriga ingående produktionsenheter ges värdet 0.
 6. Resterande fält fylls i om de är relevanta
 7. Datum för idrifttagande" och "Typ" kopieras mellan åren.