Stora förbränningsanläggningar

1. Att tänka på vid rapporteringen

 • Vid rapportering av stoft som överskrider tröskelvärdet för PM10 ska även PM10 rapporteras. 
 • Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och stoft totalt (för hela anläggningen) samt uppdelat ska rapporteras på produktionsenhet/enskild förbränningsanläggning. Produktionsenheterna anges i grunddelen.
 • Alla produktionsenheter som anges i grunddelen ska rapporteras i emissionsdeklarationen.
 • Utsläppen ska redovisas oavsett om tröskelvärdena enligt bilaga 2 till EG-förordningen och bilaga 1 till föreskrifterna överskrids eller inte. Dessutom ska total installerad effekt och bränsleförbrukning rapporteras såväl totalt som uppdelat på enskilda produktionsenheter.
 • Redovisningen per produktionsenhet görs i SMP i form av delflöden.
 • Tänk på att inte alla produktionsenheter i anläggningen behöver vara del i den stora förbränningsanläggningen. Dessa produktionsenheter ska inte anges i grunddelen utan enbart rapporteras i emissionsdeklarationen direkt.
 • När man anger produktionsenhet i emissionsdeklarationen kan man antingen välja en från listan (de som tillhör den stora förbränningsanläggningen) eller skriva in ett eget namn.

 

2. Produktionsenhet

Anläggningar för förbränning av bränslen med en installerad införd effekt av 50 MW eller mer ska per ingående produktionsenhet (förbränning) t.ex. per panna (Resultattyp= Delflöde) och sammanlagt (Resultattyp= Totalt) för anläggningen rapportera:

Installerad tillförd effekt.

Bränsleförbrukningen under året (GWh):

- Biomassa

- Övriga fasta bränslen (kol och torv)

- Flytande bränslen (ange vilka)

- Naturgas

- Övriga gaser (ange vilka)

Skapa delflöden genom att trycka på grönt + till höger om raden

Öppna för editering (vid behov) genom att trycka på editeringssymbol (block och penna) till höger om raden. För utsläpp till vatten: Ange '-'

 

3. Rapporteringen i SMP

För de anläggningar som kryssar i att de omfattas av förordningen om stora förbränningsanläggningar (2013:252) i grunddelen visas en ny flik som heter LCP. Fliken visas när grunddelen sparas.

Stora förbränningsanläggningar rapporterar enligt föreskriften för miljörapport:

 • namn på stor förbränningsanläggning i grunddelen
 • namn på produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar i grunddelen
 • emissioner i emissionsdeklarationen
 • i LCP flik

3a. Rapportering i grunddel

Här ska enbart de produktionsenheter anges som ingår i den stora förbränningsanläggningen.

 1. Klicka på Ändra uppgifter
 2. Kryssa i kryssrutan Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252
 3. Klicka på knappen Lägg till stor förbränningsanläggning
 4. Ange namnet på den stora förbränningsanläggningen
 5. Klicka på Lägg till produktionsenhet, enbart de produktionsenheter som ingår i den stora förbränningsanläggningen ska anges i grunddelen!
 6. Ange namn på produktionsenheten
 7. Lägg till alla ytterliggare produktionsenheter som tillhör den stora förbränningsanläggningen

Finns det mer än en stor förbränningsanläggningen upprepas steg 3 till 7 för dessa.

 

LCP1.JPG 

3b. Rapportering i emissionsdeklarationen

Emissionsdeklarationen fylls i som vanligt utom för Mottagare Luft flöde Ut.

Där är som tidigare obligatoriskt att ange produktionsenhet för parametrarna NOx, SO2 samt Stoft.

Produktionsenheter som varken tillhör förordning 2013:252 eller 2013:253(anläggningar som förbränner avfall) kan skrivas in direkt i rutan där man väljer produktionsenheter som angavs i grunddelen.

Det är obligatoriskt att ange minst en produktionsenhet för alla parametrar som är ett bränsleslag enligt föreskriften för Mottagare ER flöde In.

 1. Öppna delflödet för parametern och välj rätt produktionsenhet ur listan över de produktionsenheter som angavs i grunddelen.

 

WI4.png 

 

3c. Rapportering i LCP fliken

Alla produktionsenheter som angavs i grunddelen dyker upp som egna rader i LCP fliken.

 1. Klicka på papper och penna ikonen till vänster på varje rad
 2. Välj vilken typ av produktionsenhet det är
 3. Ange datum för idrifttagande samt antal drifttimmar då utsläpp skett. Togs produktionsenheten i drift före 1986 anges årtalet samt den första januari, enligt följande exempel 1949-01-01
 4. Resterande fält fylls i om de är relevanta

Datum i driftagande" och "Typ" kopieras mellan åren.