Hur du arbetar med emissionsdeklarationen

​När en ny emissionsdeklaration skapas första gången är den helt tom. Använd funktionerna Lägg till ny mottagare och flödesriktning eller Importera fil för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter.

När emissionsdeklaration för nytt år skapas, hämtas innehållet som fanns i föregående års rapport. Föregående års värden redovisas i en egen kolumn.

Om en ny arbetsversion (samma år) skapas  hämtas information från tidigare inlämnad version.


Inga utsläpp överskrider tröskelvärdet

Är din anläggning skyldig att lämna in en emissionsdeklaration men har värden under tröskelvärdena? Klicka på knappen Inga utsläpp överstiger tröskelvärdet för att skicka in miljörapporten utan emissionsdeklaration. Detta gäller dock inte för förbränningsanläggningar.

Syns inte knappen Inga utsläpp över tröskelvärdet behöver alla parameterrader tas bort med hjälp av soptunnan.


Kontrollera emissionsdeklarationen

Det finns flera inbyggda kontroller av emissionsdeklarationen. När du sparar en rad görs vissa kontroller. För att göra en kontroll av hela emissionsdeklarationen klickar du på knappen Kontrollera emissionsdeklaration. Denna kontroll görs även när du öppnar fliken Emissionsdeklaration och när du öppnar fliken Visa brister.


Lägg till mottagare och flödesriktning

Utsläppen (emissionerna) är grupperade per mottagare ( tíll exempel vatten eller luft) och flödesriktning. Emissionsrader skapas genom att först välja mottagare och flödesriktning. Därefter väljs de parametrar som ska rapporteras inom den valda gruppen.

Varje kolumnrubrik är en länk med förklaring till vad som ska anges i respektive kolumn.

 

 

 

Dold summering CO2

Det finns en funktion dold summering  av parametern CO2 under mottagare Luft Ut. Om inte summan för delflödena stämmer överens med summan under total kommer ett felmeddelande upp. Det går inte att skicka in miljörapporten innan summan är rättad.

 

Värde föregående år

Här visas föregående års rapporterade värde för aktuell parameter och mottagare. Om flera versioner av miljörapporten lämnades in under föregående år visas värdet från den senaste versionen.

 

Så här fyller du i parameter

Ange parameter som överskrider tröskelvärde eller som kräver rapportering enligt gällande tillstånd. Om tillståndsgivningen omfattar parametrar som inte går att rapportera i emissionsdeklarationen ska de anges i textdelen.

 1. Välj mottagare och flödesriktning i listan och klicka på Lägg till

 2. Klicka på knappen Lägg till Parameter för att öppna parameterlistan

 3. Parameterlistan visas för vald mottagare och flödesriktning

 4. Alla parametrar som är godkända för vald kombination av mottagare och flödesriktning visas

 5. Välj därefter parameter ur parameterlistan genom att klicka på raden vald parameter. Den försvinner då från listan och läggs till i emissionsdeklarationen som ny rad under aktuell mottagare och flödesriktning

 6. Stäng listan genom att klicka på Stäng som finns längst ned i listan

 7. Peka med muspekaren på en parameter så visas beskrivning, eventuellt CAS-nr och tröskelvärde för vald parameter

 8. Klicka på raden eller den blå pilen för att öppna raden och fylla i värden för parametern

 9. Fyll i värde, enhet, metod, metodbeskrivning och eventuella uppgifter i kommentarfältet, se vägledningsdokument

 10. Avsluta med att klicka på Spara


Lägg till delflöden för en parameter

 1. Delflöde kan endast rapporteras efter det att parametern för totalflödet lagts in
 2. Klicka på det gröna plustecknet under totalflödet för att lägga till ett delflöden

 3. Delflöde skapas och uppgifterna från totalraden kopieras utan värdet

 4. Klicka på den nya delflödesraden för att ange värden i inmatningsrutam som dyker upp

 5. Klicka på Spara för att lämna inmatningsrutan och återgå till emissionsdeklarationen

 

Ange värde

Det kan ha högst 14 tecken, varav högst 4 får vara decimaler. Komma eller punkt kan användas mellan heltal och decimaler.

Om värdet är mindre än hälften eller mer än dubbelt så stort jämfört med föregående års rapporterade värde kommer uppgiften att markeras enligt symbolförklaringen (orange fyrkant). Om det angivna värdet är korrekt bör avvikelsen mot föregående år förklaras i kommentarsfältet.

När uppmätta halter av utsläpp i utgående vatten, luft och reningsverkslam ligger nära eller under rapporteringsgränsen för den kemiska analysen  rekommenderas följande hantering:  Vid beräkning av årsvärden genom medelvärde eller summa av utsläpp utifrån halter som ligger under rapporteringsgränsen bör det värde som ligger under rapporteringsgränsen ersättas med halva rapporteringsgränsen i beräkningen, under förutsättning att minst ett av de uppmätta  värdena ligger över rapporteringsgränsen. Om alla koncentrationsvärden ligger under rapporteringsgränsen bör årsutsläppet skattas genom expertbedömning och i fortsättningen en känsligare analysmetod väljas. Detta gäller t.ex. metallhalter i utgående vatten från avloppsreningsverk

Värden på årsutsläpp framräknade på detta sätt bör kunna kodas med Metod = M (mätning) om minst ett koncentrationsvärde överstigit rapporteringsgränsen och Metod = E om expertbedömning använts. Den som önskar registrera den expertbedömda uppgiften "Nära noll" bör lämpligen registrera värdet 0 och koda Metod=E.
När årsvärden baseras på halter under rapporteringsgränser bör beräkningarna förklaras i kommentarsfältet.

Förklaringar på begrepp och definitioner vid analyser av mätvärden
När prover analyseras i laboratoriet finns vissa osäkerheter, speciellt när halterna är låga. Värden under en detektionsgräns rapporteras i regel inte. Även värden som ligger precis över detektionsgränsen kan vara osäkra att rapportera. För att undvika denna osäkerhet använder laboratoriet i vissa fall en kvantifieringsgräns. Rapporteringsgräns och bestämbarhetsgräns är oftast men inte alltid det samma som kvantifieringsgräns. När ett värde rapporteras som "mindre-än", kan man behöva ta reda på och kommentera om detta värde är en detektionsgräns (Limit of Detection, LOD) eller en kvantifieringsgräns (Limit of Quantification, LOQ). Det finns flera definitioner för LOD och LOQ. Definitionerna som anges här nedanför är tagna från  kommissionens direktiv 2009/90/EG, se länk http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0090&from=en

Detektionsgräns (LOD): det utslag eller koncentrationsvärde över vilket det med angiven konfidensgrad kan bekräftas att ett prov är annorlunda än ett blankprov som inte innehåller det ämne som ska bestämmas.

Kvantifieringsgränsen (LOQ): en angiven multipel av detektionsgränsen vid en koncentration av ämnet som rimligen kan bestämmas med godtagbar noggrannhet och precision. Kvantifieringsgränsen kan beräknas med användning av lämplig standard eller lämpligt prov och kan erhållas från den lägsta kalibreringspunkten på kalibreringskurvan, exklusive blankprovet.

Rapporteringsgräns: är det lägsta värde som rapporteras, kan vara t.ex. kvantifieringsgräns eller detektionsgräns.

"Mindre-än värdet": anges i stället för ett resultat som är under rapporteringsgränsen.

Spår är halter som ligger mellan LOD och LOQ.

Ur SMED PM Rapportering av emissioner till SMP som baseras på halter under rapporteringsgränser, 2017-10-23


Välj/ändra beräkningsmetod eller mätmetod

Vid val av metod observera att:
M= Mätning
C= Beräkning
E= Uppskattning
styr vilket innehåll som visas i koden respektive listan över beräknings-/mätmetoder. Därför bör du välja metod först (bara M eller C kräver att man anger beräknings- eller mätmetod).
Klicka på kolumnrubriken Metod i emissionsdeklarationen för att läsa mer om vad metoderna innebär.

Mätning (M)- innebär att halter av föroreningar och flöden av avloppsvatten och gaser mäts. Mätningarna kan vara t.ex. veckovisa, stickprov eller kontinuerliga. Typ av mätning ska anges i kommentarsfältet. Mätmetoden ska anges i fältet för Beräkning/mätmetod.

Beräkning (C)- innebär värden från kombination av schablonvärden med bränsleförbrukning eller produktions, massbalanser etc. Typ av beräkning samt eventuell formel för beräkningen ska anges i kommentarsfältet. Beräkningsmetod ska anges i fältet för Beräkning/mätmetod.

Uppskattning (E)- grundar sig på expertbedömningar men får också täcka in fall där värdet har gissats i avsaknad av bättre grund.

 

Om det rapporterade årsvärdet har tagits fram med två eller flera kategorier, ska den mest osäkra kategorin anges. Det kan t.ex. gälla ett årsvärde som är summan av ett uppmätt utsläpp från en process och ett schablonvärde från en annan process. För det totala utsläppet bör då Beräkning anges.

 • När mätmetod C är vald och metodtyp ETS, IPCC eller UNECE/EMEP är valda måste metodbeskrivning anges för vald metodtyp för att informationen ska kunna sparas.
 • Om er anläggning inte EPRTR-kodad verksamhet får man ange andra metoder än de listade CEN/ISO. Välj då koderna ALT eller OTH istället för CEN/ISO och skriva in sin egen använda metod och beskrivning.
 • Metodtypen WEIGH och PER är endast valbara för parametrarna Farligt avfall (FA)
  och Ej farligt avfall (ej FA).
 • För CEN/ISO öppnas en lista med internationellt godkända standarder. Välj därefter mätmetod i listan över internationella standarder eller skriv själv i kommentarsfältet hur mätningen/beräkningen gjorts. Endast de metodbeteckningar, standarder, som är giltig för vald mottagare/flödesriktning och parameter är tillgängliga i listan. En förklarande textruta visas när du pekar med muspekaren på en metodbeteckning i listan. Om flera metoder använts för mätningen eller beräkningen går det att öppna ytterligare fält genom att klicka på det gröna plustecknet bredvid kommentarsfältet.

Klicka därefter på Spara.

 

Mätpunkt

Mätpunkten i SMP benämns ED och motsvarar anläggningens mittpunkt. Ta kontakt med din tillsynsmyndighet om mätpunkten ED saknas för din anläggning.

Tidigare angavs utsläpp per mätpunkt. Numera redogörs alla utsläpp mot en mätpunkt, ED.

 

Metodtyp och metodbeskrivning

Ange beräkningsmetod och/eller mätmetod som använts för att fastställa utsläppets storlek. Metoderna ska kodas (vilken typ de tillhör enligt nedan). Dessutom är det önskvärt att använd metod/standard antingen beskrivas (max 100 tecken) eller redovisas i form av en standardbeteckning (t.ex. SS-EN xxxx:xxxx)

 Mätmetoder

CEN/ISO*

Internationellt godkänd mätstandard, kort beteckning för relevant standard (t.ex. EN 14385:2004). Det är obligatoriskt att lägga in en beskrivning i tillhörande fält, antingen som fritext eller genom att hämta en metod från lista.

 

PER

Mätmetod som redan föreskrivits av behörig myndighet i en licens eller i ett driftstillstånd för den berörda industrienheten.

 

NRBNationell eller regional bindande mätmetod som föreskrivs i en rättsakt för berörd förorening och industrienhet.
ALTAlternativ mätmetod i enlighet med befintlig CEN/ISO mätstandard.
CRM

Mätmetod för vilken prestandan visas med hjälp av ett certifierat referensmaterial och som godkänt av behörig myndighet.

 

WEIGHVägning (endast för avfall).
OTH*Annan mätmetod.

 

 

Beräkningsmetoder:

Internationellt godkänd beräkningsmetod anges dels genom val av vilken typ av metod som använts (ETS, IPCC, UNECE/EMEP). Dessutom är det önskvärt att beteckningen alternativt en beskrivning av metoden/standarden anges i beskrivningsfältet.

 

ETS*

Riktlinjer för övervakning och rapportering av växthusgaser under ETS (Emission Trading Schema)

IPCC* - IPPC:s riktlinjer (Intergovernmental Panel on Climat Change)

UNECE/EMEP*

FN-ECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa )/EMEP:s (European Monitoring and Evaluation Programme) "EMEP/CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions) Emission Inventory Guidebook"

PERBeräkning som redan föreskrivits av behörig myndighet i en licens eller i ett driftstillstånd för den berörda industrienheten.
NRB

Nationell eller regional bindande beräkningsmetod som föreskrivs i en rättsakt för berörd förorening och industrienhet.

MABMassbalansmetod som accepteras av behörig myndighet.
SSCEuropeisk sektorspecifik beräkningsmetod.
WEIGHVägning (endast för avfall).
OTH*Annan beräkningsmetod.

 

 

Ange utsläppspunkter vid utsläpp till vatten

Vid utsläpp till vatten ska koordinater anges på varje emissionsdeklarationsrad. Utsläppspunktens koordinater ska anges i SWEREF99 TM. Observera att koordinaterna för utsläppspunkten i de allra flesta fall inte är desamma som anläggningens koordinater.

 

Ursprung

Ursprung används för att redovisa utsläppsursprung för delflöden av ett rapporterat totalflöde (Resultattyp=Del). Följande finns att välja på:

Om inget ursprun ska anges väljs -.

Ursprungskoden Olycka ska anges om någon del av ett utsläpp härstammar från olyckshändelse.

Om utsläppet gäller CO2 ska andelen med Biogent respektive Fossilt ursprung redovisas var för sig.

För avloppsreningsverk ska det avloppsvatten som bräddas vid verket samt ingående utsläpp av ämnen redovisas med ursprung BräddAnl.

För avloppsreningsverk ska halten av utsläppta ämnen i det renade avloppsvattnet redovisas med ursprung Från ARV.

 

Resultattyp

Här anges om värdet avser det totala utsläppet från anläggningen eller ett delutsläpp.

Totalt som kommer upp automatiskt vid val av mottagare och flödesriktning innebär det totala utsläppet från anläggningen per mottagare och parameter. Måste alltid rapporteras.

Om värdet avser ett delutsläpp ska delflöde anges Del. Det görs genom funktionen lägg till rad.

Det kan t.ex. gälla uppdelning av CO2 i fossilt och biogent eller redovisning av parametrarna NOx, SO2 och stoft från förbränningsanläggningar där utsläppet från varje produktionsenhet ska särredovisas

För avloppsreningsverk ska summan av det renade avloppsvattnet och det avloppsvatten som bräddas vid verket redovisas med koden Totalt. Det renade och det bräddade redovisas också var för sig med koden Del.

 

Flödesriktning

Det finns tre olika flödesriktningar att välja på:

Ut - används för utgående flöden till luft, vatten och avfall.

In - används för inkommande flöden av avloppsvatten, bränsleförbrukning och tillförd effekt.

Inom - används för behandling av slam vid eget avloppsreningsverk, se vidare under Mottagare.


Ange adresser till mottagare och anläggning vid export av farligt avfall

Adresser ska anges för antingen totalflödet eller delflöden vid export av farligt avfall. Om delföden skapas utifrån ett totalflöde med ifyllda adressfält kopieras dessa till skapade delflöden.

 1. När mottagare återvinning-export eller bortskaffande-export valts ska du ange adresser till mottagaren respektive anläggningen för hantering av det farliga avfallet

 2. Adresserna anger du i adressfälten i inmatningsformuläret. *-märkta rader är obligatoriska att fylla i. Har du inte fyllt i ett obligatoriskt fält anges det med röd text

 3. Mottagares land väljs i en vallista

 4. Klicka på Spara efter att adressuppgifterna fyllts i

Ändra valda rader

 1. Raderna är låsta i normalt läge. Du kan öppna respektive rad genom att klicka på raden (eller på den blå pilen längst till höger i fältet)

 2. Ändringsformuläret byter färg till när något fält ändrats för att indikera att ändringar inte är sparade

 3. Gör ändringarna i inmatningsrutan som öppnas

 4. Avsluta med att klicka på Spara för att återgå till emissionsdeklarationen


Ta bort valda rader

Används om en parameter/flöde inte ska rapporteras.
 1. För att ta bort rad klicka på symbolen med soptunnan

 2. En dialogruta visas och du kan välja OK för att fortsätta eller Avbryt om du vill ha kvar raden