Granska grunddel

Verksamhetskoder

Verksamhetsutövaren kan från och med verksamhetsår 2019 inte ändra den klassning i form av verksamhetskoder, koder för farliga ämnen och Bref som visas i SMP. Däremot kan verksamhetsutövaren markera att denne inte är överens med Tillsynsmyndigheten och föreslå ändringar.

När Tillsynsmyndigheten är överens med Verksamhetsutövaren om verksamhetskoderna så uppdateras dessa i Länsstyrelsens handläggarstöd (NikITa). Om Tillsynsmyndigheten är en kommun så begärs ändringen av kommunen hos Länsstyrelsen.

Ändrade klassningar förs över automatiskt till SMP från NikITa och visas när Verksamhetsutövaren gör en ny version av miljörapporten.

 

Anläggningsinformation

Anläggningsinformation som Organisationsnummer, Anläggningsort, Anläggningspostnummer, Besöksadress och Kommun kan fortfarande ändras av Verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövarens ändringar förs inte över till NikITa automatiskt. Handläggare vid länsstyrelsen behöver gå in aktivt i NikITa och genomföra önskade ändringar.

De personer på länsstyrelserna som är administratörer i SMP kan ta fram en lista på de förändringar av grundinformation som rapporterats av verksamhetsutövaren. (använd rapporten LST diff under administrationsfliken).

. Detta gäller även för anläggningar där kommunen är Tillsynsmyndighet. Observera att dessa uppgifter under en övergångsperiod uppdateras med visst eftersläp, på grund av pågående rutinförändring.

 

Kontaktpersonsuppgifter

Namn, telefonnummer och e-postadress till anläggningens Kontaktperson och Ansvarig för godkännande av miljörapport kan ändras av Verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövarens ändringar visas redan på nästa version av Miljörapporten så snart Länsstyrelsen uppdaterat i sitt handläggarstöd, NikITa. Detta gäller även för anläggningar där kommunen är Tillsynsmyndighet. Observera att dessa uppgifter under en övergångsperiod uppdateras med visst eftersläp, på grund av pågående rutinförändring.

 

Underlag för avgift för prövning och tillsyn

Nya verksamhetskoder påverkar den avgift som Länsstyrelsen årligen tar ut för prövning och tillsyn. Om tillsynsmyndigheten granskar och godkänner en grunddel där verksamhetsutövaren ändrat koderna har den kommunala handläggaren möjlighet att lämna förslag till ny avgiftskod enligt Förordning (1998:940) om avgift er för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Notera att avgiftsförordningen utgår från verksamhetskoder, men att avgifterna kan vara ytterligare uppdelade utifrån t.ex. tillståndsgiven kapacitet el. dyl. Då länsstyrelsen har att ta ut avgifter för verksamheter de även delegerat tillsynen på kan kommunen vara behjälplig med att vägleda om vilken taxa som ska sättas enligt avgiftsförordningen. Det är den tillståndsgivna kapaciteten eller motsvarande som avgiftsklassningen ska göras