Sök och öppna miljörapport

Beskrivningar hur du söker miljörapporter eller söker efter specifika uppgifter i miljörapporterna.

Tänk på att

 • sökning på uppgifter under anläggningsuppgifter görs mot uppgifter registrerade i Länsstyrelsens Nikita.
 • sökning på uppgifter under miljörapportsuppgifter görs mot grunduppgifter i inskickade miljörapporter via SMP.

Det kan finnas skillnader i uppgifter lagrade i Nikita och SMP vilket kan ge skillnader i sökresultaten.

 

Innehållsförteckning

Sök miljörapport

Söka ut uppgifter

Anläggningsuppgifter

Miljörapportsuppgifter

Visa i sökresultat även

Öppna miljörapport

 

Sök miljörapport

 1. Klicka på fliken Miljörapport

 2. Du kan söka på ett eller flera sökbegrepp under Anläggningsuppgifter och Miljörapportuppgifter

 3.  

   

 4. Klicka Visa tillsynsobjekt för att se lista längre ner på sidan
 5. Avsluta genom att klicka på Visa tillsynsobjekt

 

Det går att komplettera sökresultatet i listan längst ner på skärmbilden genom att bocka i önskat tillägg t ex huvudbransch under Visa i sökresultatet även

 1. Avsluta genom att klicka på Visa tillsynsobjekt

 2. Välj anläggning ur listan som visas genom att klicka på anläggningsnamnet

 3. Klicka på länken Öppna för att öppna miljörapporten

 

Söka ut uppgifter

Sökning på uppgifter under anläggningsuppgifter görs mot uppgifter registrerade i Nikita. Det kan finnas skillnader i uppgifter lagrade i Länsstyrelsens Nikita och SMP vilket kan ge skillnader i sökresultaten.

 

Anläggningsuppgifter

Län: Sökning på alla verksamheter inom ett specifikt län.

Kommun: Sökning på alla verksamheter inom en specifik kommun.

Tillsynsmyndighet: Sökning på en specifik tillsynsmyndighets verksamheter inom länet.

Anläggningsnummer: Sökning på en specific anläggning utifrån anläggningsnummer i Nikita.

Anläggningsstatus: Aktiv, Vilande, Nedlagd, Planerad, Ej igångsatt, Efterbehandling, Borttagen

Anläggningsklassning: Välj branschklass 

A-verksamheter - Tillståndspliktiga verksamheter med tillstånd beslutade hos mark- och miljödomstol. (Se Miljöprövningsförordning (2013:251), 2–32 kap. för aktuella verksamhetskoder)

B-verksamheter - Tillståndspliktiga verksamheter med tillstånd beslutade hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen. (Se Miljöprövningsförordning (2013:251), 2–32 kap. för aktuella verksamhetskoder)

C-verksamheter – Anmälningspliktiga verksamheter (Se Miljöprövningsförordning (2013:251), 2–32 kap. för aktuella verksamhetskoder)

U-verksamheter - Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (Verksamhetskod 99.99*).

P*-verksamheter - Allmänna avloppsledningsnät som har en annan verksamhetsutövare än vad det tillståndspliktiga avloppsreningsverk som nätet är anslutet till har (Verksamhetskod 99.96*). Övriga verksamheter som inte är tillståndspliktiga, men som av andra anledningar är rapporteringsskyldiga (Verksamhetskod 99.98*). Exv. vissa s.k. sevesoverksamheter på högre kravnivån och EPRTR-verksamheter.

T*-verksamheter - Energitorvtäkter prövade enligt Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (Verksamhetskod 99.97*). Energitorvtäkter klassas sedan verksamhetsåret 2017 som torvtäkter.

* Fiktiv anläggningsklass/verksamhetskod som skapts i SMP av systemtekniska krav. (OBS! De fiktiva anläggningsklasserna och verksamhetskoderna regleras inte av Miljöprövningsförordning (2013:251))

Sök på: Välj Enbart huvudverksamhetskod, Enbart övriga verksamhetskoder eller Både huvud och övriga verksamhetskoder.

Bransch: Välj branschkod från lista eller skriv t ex 10* för att få upp alla anläggningar med branschkoder som börjar på 10.

Sök på: Välj Enbart EPRTR huvudkod, Enbart övriga EPRTR-koder eller Både huvud och övriga EPRTR-koder.

EPRTR-kod: Verksamhetskod enligt EPRTR. Se föreskrifter om miljörapport eller EPRTR vägledning.

IPPC-företag: Välj Visa alla, Ja eller Nej.

IUV-företag: Välj Visa alla, Ja eller Nej. Kan kombineras med Sök på verksamhetskod.

BREF: Sökning på anläggning utifrån vilken BREF som gäller, oavsett om det är huvudsaklig eller sidoutsläppsverksamhet.

Registrerad i SMP: Välj Visa alla, Ja eller Nej för att se vilka anläggningar som är eller inte är registrerade i SMP.

 

Miljörapportsuppgifter

Sökning på uppgifter under miljörapportsuppgifter görs mot grunduppgifter i inskickade miljörapporter.

Verksamhetsår: Välj verksamhetsår

Miljörapporter via: Välj Visa alla, SMP, MiljöReda, SMP eller MiljöReda eller Utan rapport

OBS! From 2019-08-01 kan miljörapport ej skickas in via MiljöReda.

Granskningsstatus: Välj Visa alla, Granskad, Ej granskad, Rapport ej inskickad eller Begärt komplettering

Parameter:Välj parameter från lista

Mottagare:Välj mottagare från lista

EPRTR-anläggningar: Välj Visa alla, Ja eller Nej

 

Visa i sökresultat även

Det går att komplettera sökresultatet i listan längst ner på skärmbilden genom att bocka i önskat tillägg t ex huvudverksamhet under Visa i sökresultatet även.

Vald information inkluderas även vid export av urvalet. De kompletteringar som går att begära framgår i tabellen nedan:

Anläggningsnummer: Visar anläggningsnummer

Organisationsnummer: Visar organisationsnummer.

Huvudverksamhet: Visar Huvudverksamhet

Övriga verksamhetskoder:Visar övriga verksamhetskoder.

EPRTR Huvudkod:Visar kod för huvudverksamhet.

EPRTR biverksamhet: Visar koder för övriga verksamheter.

Koordinater: Visar anläggningens koordinater.

IPPC:Visar IPPC-kod.

Klassning: Visar vilken miljöklass branschen(erna) har.

Registrerad i SMP: Visar hur många som registrerats på anläggningen.

Granskningsstatus: Visar miljörapportens granskningsstatus.

In via: Visar om miljörapporten registrerats i SMP eller MiljöReda. OBS! From 2019-08-01 kan miljörapport ej skickas in via MiljöReda.

Handläggare: handläggare på samtliga anläggningar oavsett tillsynsmyndighet

Status: Visar om anläggningen är aktiv eller vilande.

IUV: Visar om anläggningen är en Industriutsläppsverksamhet eller inte.

 

Öppna miljörapport

Du kan antingen öppna senast inskickade rapport, genom att klicka på länken i kolumnen Rapport (ver) eller  Anläggningsnamn.

 • Klicka på länken Öppna för att öppna miljörapporten. Du kommer till grunddelen av den valda miljörapporten och kan växla mellan miljörapportens olika delar genom att klicka på respektive flik.
 • När du sökt och öppnat anläggningen via anläggningsnamn så visas anläggningens alla inlämnade miljörapporter.
  • Status: Visar om miljörapporten är Bedömd komplett, Granskad, Begärt komplettering samt om den är inlämnad i tid eller ej.
  • Visa kommentar: Klicka på länken Visa kommentar för att se status på respektive miljörapportsdel. Länken är åtkomlig när tillsynsmyndighet lagt in granskningskommentar.
  • Källa: Visar om miljörapporten har registrerats i SMP (smp) eller är inlämnad på papper till tillsynsmyndigheten (lst).
  • Öppna: Klicka på länken  Öppna för att titta på en miljörapport.
  • Den oranga symbolen: talar om att miljörapporten innehåller sekretessmarkerad information. Endast anläggningens tillsynsmyndighet kan se sekretessmarkerad information i SMP.
  • Ladda ner miljörapport som pdf: Klicka på länken för respektive miljörapportsdel för att ladda ner en pdf-fil av en del.

Tillsynsmyndigheten kan se vilken handläggare som har granskat respektive del. Övriga aktörer inklusive verksamhetsutövaren ser endast vilken tillsynsmyndighet som gjort granskning