Instruktioner för tillsynsmyndigheter

Att tänka på vid granskningen

Tänk på att de sekretessmarkerade textbilagorna, sekretessmarkerade delar i täkt eller bygg- och rivningsavfallsrapporteringen inte följer med i mailet när miljörapporten skickas in.

För att diarieföra en sådan miljörapport måste man logga in i smp och hämta den kompletta miljörapporten.

 

 

Ändringar i SMP under 2017

Sekretess

I den PDF-sammanställning av miljörapporten som finns under "sök verksamhet" visas inte hela miljörapporten om verksamhetsutövaren har angett önskemål om sekretess för någon av följande delar i miljörapporten: Täkt, bygg- och rivnings-avfall eller textdelen om "fel" tillsynsmyndighet öppnar filen. Öppnar "rätt" tillsynsmyndiget filen visas all information. 

För att förtydliga detta så står det numera i PDF-filen högst upp på första sidan i grunddelen att

"Denna fil är inte den kompletta miljörapporten när sekretessmarkerat innehåll saknas".

 

Sekretessikonen visas för Bygg- och rivningsavfall

Nu visas ikonen i sammanställningen över inlämnade miljörapporter för de verksamhetsutövare som angett önskemål om sekretess för rapporteringen av Bygg- och rivningsavfall.

 

Epost till Länsstyrelse

Om verksamhetsutövaren har gjort ändringar i grunddelen så går det ett mail till berörd Länsstyrelse när tillsynsmyndigheten granskat grunddelen. För att förhindra att fel Länsstyrelse får mailet, vilket har uppstått i samband med kommunsammanslagningar, så väljs numera Länsstyrelse utifrån anläggningens kommuntillhörighet.

 

Se handläggare på anläggningar

Den som är inloggad som administratör ska kunna se vem som är handläggare på samtliga anläggningar oavsett tillsynsmyndighet. Det finns en ny kryssruta i sökdelen så att användaren kan välja om Handläggare ska visas i sökresultatet eller inte.

 

Granskningsstatus

Det har tillkommit en ny granskningsstatus "rapport ej inskickad" som visar vilka anläggningar som inte skickat in miljörapport.

Det finns möjlighet att välja granskningsstatus dels under miljörapportsuppgifter samt dels under " visa i sökresultat även".

 

Ledningsnät

De nya föreskrifterna 2016:6 som gäller fr o m 1 januari 2017 innebär en skyldighet för tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar att även inkludera avloppsledningsnät i miljörapporten. Är det olika huvudman/verksamhetsutövare för avloppsreningsverket och anslutna avloppsledningsnät ska istället separata miljörapporter lämnas in för avloppsledningsnätet respektive avloppsreningnsverket.

 

Avloppsreningsanläggningar

I stället för de tre storleksindelningar av avloppsreningsanläggningar som fanns tidigare, så finns det för 2017 två storleksindelningar.

  • avloppsreningsanläggningar större än 2 000 pe men mindre än 10 000 pe
  • avlopps­renings­anläggningar större än eller lika med 10 000 pe.

Antalet möjliga parametrar att rapportera på har utökats. För avlopps­renings­anläggningar ≥ 10 000 pe har ett tjugotal rapporteringsvärden tillkommit. Dessa utgörs av både värden nya parametrar och värden för befintliga parametrar som delflöden ska rapporteras på.

De värden som ska rapporteras enligt miljörapportföreskriften har gjorts tvingande i SMP. Detta innebär att dessa värden måste vara angivna för att man ska kunna skicka in miljörapporten. Det som bräddat på ledningsnätet ska också rapporteras. Detta görs av alla verksamhetsutövare som råder över ett allmänt ledningsnät.

Nya mallar finns i avsnitt Mallar.

 

Om ni behöver hjälpa någon att fylla i miljörapporten

Ibland kan det vara enklare om ni kan logga in och titta i en arbetsversion direkt för att ge hjälp och vägledning.

Be då administratören att den ska lägga till er i gruppen, använde inte samma e-post som ni har för att logga in som TM.

Kom ihåg att be administratorn ta bort ert konto när de inte behöver mer hjälp.

 

Ändra kontaktuppgifter

Logga in på SMP.

Klicka på knappen Ändra och ändra de uppgifter som ska ändras.

SMP kommer att uppdateras, informationen kommer även att uppdateras i länsstyrelsens Miljöreda.