Granska verksamhetskoder

​När grunddelen granskas kommer de uppgifter som lämnats där automatiskt att föras över till MiljöReda, oavsett om det är kommunen eller länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Eftersom verksamhetsutövaren själv kan ange och ändra verksamhetskoder och information om industriutsläppsverksamheter är det mycket viktigt att grunddelen granskas noggrant innan tillsynshandläggaren markerar Granskad-rutan och trycker på Spara-knappen.

Det är viktigt att granskningen omfattar att såväl huvudverksamhet som eventuella sidoverksamheter.

Om det finns brister i grunddelen ska komplettering begäras. Granskad-rutan ska då inte markeras. Istället används komplettering begärd.

Om tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren inte har samsyn om klassningen efter att begäran om komplettering gjorts får tillsynsmyndigheten separat besluta om klassning. Verksamhetsutövaren har då att fylla i miljörapporten utifrån tillsynsmyndighetens beslut. En kopia på beslutet om klassning bör sändas till länsstyrelsen. Om felaktig klassning kvarstår i SMP trots tillsynsmyndighetens beslut kan länsstyrelsen ytterst skriva in den klassning kommunen beslutat om i Miljöreda.

Om ändringar gjorts i grunddelen kommer handläggaren att få ett meddelande om att ändringar i grunddelen förs över till MiljöReda när grunddelen granskats.

 

Eftersom granskningen av grunddelen medför att MiljöReda hålls uppdaterat med rätt grunduppgifter är det viktigt och nödvändigt att Tillsynsmyndigheten granskar rapporten i SMP även om det inte finns något krav på detta

Underlag för avgift för prövning och tillsyn

Nya verksamhetskoder påverkar den avgift som Länsstyrelsen årligen tar ut för prövning och tillsyn. Om tillsynsmyndigheten granskar och godkänner en grunddel där verksamhetsutövaren ändrat koderna har den kommunala handläggaren möjlighet att lämna förslag till ny avgiftskod enligt Förordning (1998:940) om avgift er för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Notera att avgiftsförordningen utgår från verksamhetskoder, men att avgifterna kan vara ytterligare uppdelade utifrån t.ex. tillståndsgiven kapacitet el. dyl. Då länsstyrelsen har att ta ut avgifter för verksamheter de även delegerat tillsynen på kan kommunen vara behjälplig med att vägleda om vilken taxa som ska sättas enligt avgiftsförordningen. Det är den tillståndsgivna kapaciteten eller motsvarande som avgiftsklassningen ska göras efter och inte aktuell produktionsnivå eller motsvarande.