Begreppsförklaringar

I listan nedan återfinns förklaringar av en del centrala begrepp i SMP.

Senast uppdaterad: 2019-01-21

Begrepprklaring
AktörTyp av användare (verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet etc.).
AnläggningEn fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. (NFS 2016:8) bedrivs.
Användarkonto

Den identitet som användaren anger för att komma in i systemet.

E-postadress och lösenord.

Behörighet

Styr vilken information och vilka funktioner användaren har tillgång

till.

Bortskaffande

Varje åtgärd som avses i bilaga I till direktiv

2008/98/EG.

BATBästa tillgängliga teknik (Best Available Techniques). BAT-slutsatser är kapitel i BREF (BAT Reference Documents)
BREFEtt BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EU- kommissionen. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektioner. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder BAT för den aktuella branschenn
Bygg och rivningsavfall (Miljörapportsdel)Den del av miljörapporten där man redovisar mottagning och hantering av Bygg- och rivningsavfall.

Emissionsdel/

Emissionsdeklaration (Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten där utsläpp till miljön med mera rapporteras. Rapporteringen sker per parametrar och i strukturerad form.
FlödesriktningAnger om redovisat ämne tillförs, släpps ut eller används inom rapporterad verksamhet (kan vara In,Ut eller Inom).
reskriftsparameterParameter som ska redovisas i miljörapport i enlighet med svensk eller internationell lagstiftning.
rorening

Ämnen eller grupper av ämnen som på grund av

sina egenskaper kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa om de sprids till miljön.

Grunddel

Den del av miljörapporten där information om huvudman, typ av

verksamhet och uppgifter om anläggning och kontaktperson finns.

Industrienhet

En eller flera anläggningar på samma plats som

drivs av en och samma fysiska eller juridiska person.

IUV

Industriutsläppsverksamhet som är tillståndspliktig enligt   miljöprövningsförordningen (2013:251).

Huvudverksamhet: den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning

Sidoverksamhet: en industrisläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning men som inte är den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten på anläggningen.

LCP

(Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för stora förbränningsanläggningar redovisas.
MottagareAnger till vilket medium utsläppet sker (t ex vatten eller luft).
ParameterAnger vilket ämne som rapporteras.
Roll

I SMP kan varje aktör delas upp i olika roller som har behörighet att

utföra olika åtgärder i systemet (t ex användare, administratör och juridisk ansvarig).

Textdel

(Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten som i textform beskriver utsläpp och

miljöarbete inom anläggningen. Textdel kan vara sekretessmarkerad.

Täktrapportering

(Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för

tillståndspliktiga täktverksamheter rapporteras. Produktionsuppgifter kan markeras som sekretesskänsliga.

Utsläpp

Spridning av föroreningar till miljön till följd av människors

verksamhet, avsiktligen eller genom olyckshändelse, rutinmässigt eller vid enstaka tillfällen, inbegripet spill, utsläpp till luft, vatten eller mark, injicering, bortskaffande eller dumpning, eller genom avloppssystem utan slutlig avloppsrening.

Verksamhetsutövare

En fysisk eller juridisk person som driver

eller innehar en industrienhet, eller, där detta föreskrivs i nationell lagstiftning, en person som har givits befogenheten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på industrienhetens tekniska funktionssätt.

Villkorsparameter

Parameter som enbart redovisas utifrån anläggningens tillstånd (ej

via övrig lagstiftning).

Återvinning

Varje åtgärd som avses i bilaga II till direktiv

2008/98/EG.