Begreppsförklaringar

I listan nedan återfinns förklaringar av centrala begrepp i SMP.

Senast uppdaterad: 2020-01-24


Begrepprklaring
AktörTyp av användare (verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet etc.).
AnläggningEn fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. (NFS 2016:8) bedrivs.
Användarkonto

Den identitet som användaren anger för att komma in i systemet.

E-postadress och lösenord.

Behörighet

Styr vilken information och vilka funktioner användaren har tillgång till.

Bortskaffande

Varje åtgärd som avses i bilaga I till direktiv

2008/98/EG.

BATBest Available Techniques, bästa tillgängliga teknik (art 3.10 IED). 
​BAT-slutsats

​Slutsats om bästa tillgängliga teknik. Finns både med och utan miljöprestandanivåer (värden).

BAT-slutsatser visas i SMP vid ledtexterna Huvudsaklig Bref och Övriga Bref.

BREFEtt BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EU- kommissionen. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektioner. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder BAT för den aktuella branschenn
Bygg och rivningsavfall (Miljörapportsdel)Den del av miljörapporten där man redovisar mottagning och hantering av Bygg- och rivningsavfall.

Emissionsdel/

Emissionsdeklaration (Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten där utsläpp till miljön med mera rapporteras. Rapporteringen sker per parametrar och i strukturerad form.
FlödesriktningAnger om redovisat ämne tillförs, släpps ut eller används inom rapporterad verksamhet (kan vara In,Ut eller Inom).
reskriftsparameterParameter som ska redovisas i miljörapport i enlighet med svensk eller internationell lagstiftning.
rorening

Ämnen eller grupper av ämnen som på grund av sina egenskaper kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa om de sprids till miljön.

Grunddel

Den del av miljörapporten där information om huvudman, typ av verksamhet och uppgifter om anläggning och kontaktperson finns.

Industrienhet

En eller flera anläggningar på samma plats som drivs av en och samma fysiska eller juridiska person.

Industriutsläppsverksamhet (IUV)

Industriutsläppsverksamhet är en verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt   miljöprövningsförordningen (2013:251). Industriutsläppsverksamheter har en verksamhetskod som slutar med -i. (Jämför definitionen i industri­utsläpps­förordningen.)

LCP

(Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för stora förbränningsanläggningar redovisas.
MottagareAnger till vilket medium utsläppet sker (t ex vatten eller luft).
ParameterAnger vilket ämne som rapporteras.
Produktionsenhet
En enskild panna, gasturbin eller stationär förbränningsmotor som utgör en del i förbränningsanläggningen.
Roll

I SMP kan varje aktör delas upp i olika roller som har behörighet att utföra olika åtgärder i systemet (t ex användare, administratör och juridisk ansvarig).

Textdel

(Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten som i textform beskriver utsläpp och

miljöarbete inom anläggningen. Textdel kan vara sekretessmarkerad.

Täktrapportering

(Miljörapportsdel)

Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för

tillståndspliktiga täktverksamheter rapporteras. Produktionsuppgifter kan markeras som sekretesskänsliga.

Utsläpp

Spridning av föroreningar till miljön till följd av människors

verksamhet, avsiktligen eller genom olyckshändelse, rutinmässigt eller vid enstaka tillfällen, inbegripet spill, utsläpp till luft, vatten eller mark, injicering, bortskaffande eller dumpning, eller genom avloppssystem utan slutlig avloppsrening.

Verksamhetsutövare

En fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en industrienhet, eller, där detta föreskrivs i nationell lagstiftning, en person som har givits befogenheten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på industrienhetens tekniska funktionssätt.

Villkorsparameter

Parameter som enbart redovisas utifrån anläggningens tillstånd (ej via övrig lagstiftning).

Återvinning

Varje åtgärd som avses i bilaga II till direktiv 2008/98/EG.

Övriga produktionsenheter
Produktionsenheter som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar, FSF, eller förordning om förbränning av avfall, FFA.