Projekt i Skogsstrategin

Hösten 2018 genomfördes 14 projekt/förstudier som ger underlag för att fortsätta arbetet med att genomföra Strategin och Handlingsplanerna

Här finns rapporterna för projekten som genomfördes 2018​

Undersökning av behov av kunskap om allemansrätten 1 sida
Allemansrätt enkätstudie.pdf

En förstudie, en nulägesbeskrivning och kartläggning av vad som pågår i Småland avseende digitalisering med skogligt perspektiv. 18 sidor 
Digitalisering inom Skogsbruket.pdf

En förstudie för att ta fram underlag för hur man kan komma vidare med att etablera arbetssättet i "Mera tall-metoden" i älgförvaltningsgrupperna. 12 sidor
Förstudie Mera tall.PDF

Förstudie om att utifrån ledamöternas egna upplevelser undersöka hur jämställda älgförvaltningsgrupperna i Småland är samt föreslå åtgärder så att uppdragen är tillgängliga och attraktiva för såväl kvinnor som män. 17 sidor 
jämställdhet ger bättre beslut.pdf

Studie som kartlägger nuläget i Smålands skogsnäring ur ett jämställdhetsperspektiv, identifiera utmaningar och ge förslag på lämpliga åtgärder för att öka jämställdheten inom skogsnäringen. 55 sidor
Jämställdhet i Smålands skogsnäring.pdf

Kartläggning av dikade skogbevuxna torvmarkerdessa marker och en uppskattning av deras produktivitet. 7 sidor 
Kartläggning av dikade skogsbevuxna torvmarker.pdf

Kartläggning av socialt viktiga naturområden i Östra Vätterbranterna för att underlätta människors vistelse i naturen. 41 sidor
Kartläggning av socialt viktiga naturområden.pdf

Förstudie för att initiera en klimatplattform för information och rådgivning till skogsägare i södra Sverige om hur man kan anpassa skogsskötseln i ett förändrat klimat. 3 sidor
Klimatplattform för rådgivning och informationsinsatser.pdf

Förstudie för att skapa nätverk för entreprenörer som vill utveckla annan verksamhet med skogen som bas, främst småskalig träförädling och besöksnäring. 14 sidor
Nätverk för småskaliga entreprenörer.pdf

 Förstudie kring Hållbara utvecklingsstrategier inom skogssektorn som syftar till att arbeta med innovationsstrategier i skogssektorn. 2 sidor 
Skog- och träcentrum Syd.pdf

Framtagande av broschyr för att informera om arbetssättet i KOMET (frivillig avsättning av skogsmark för naturvårdsändamål). 14 sidor
Stimulera arbetssättet Komet.pdf

Inventering av viltskador på unga tallplanteringar. 10 sidor
Viltinventering 2019.pdf

Projekt för att förbereda workshops om ökad andel lövträd i olika successioner i skogslandskapet och samtidigt arbeta för att skapa en grön infrastruktur i ett landskapsperspektiv. 22 sidor 
Workshops lövskog.pdf

Förstudie för att undersöka förutsättningarna för att stimulera ägarskifte av skogsfastigheter. 14 sidor
Ägarskifte på skogsgården.pdf