Säveåprojektet

 

Säveålaxen återkommer varje år till Säveån för att leka. Vägen upp från havet är kantad av vägar, järnvägar, dagvattenledningar och industrikomplex. Mitt i vägen finns kraftverksdammar och turbiner. Ändå överlever laxen och återkommer år efter år.

Montering av fiskränna vid Hedefors kraftverk avslutar Säveåprojektet

Den sista delen i fiskvägen vid Hedefors kraftverk har monterats. Det är en speciell plåtränna för utvandrande laxungar, ål och annan fisk som satts upp vid det nya fingallret vid kraftverket. Monteringen innebär avslutning av Säveåprojektet som Länsstyrelsen drivit under ett decennium.

Genom fiskvägen i Hedefors har det skapats bättre förutsättningar för Säveålaxen, ålen och en rad andra arter som är beroende av fria vandringsvägar. Redan hösten 2013, då omlöpet stod färdigt, vandrade ett 20-tal laxar upp uppströms Hedefors och tog nya lekområden i besittning.

– Projektet i Hedefors har varit mycket komplext. De geotekniska förutsättningarna har varit svåra och många myndigheter och enskilda har varit berörda. De diskussioner vi haft under resans gång med kraftbolaget och entreprenörer har lett fram till nya tekniska lösningar och ett fantastiskt slutresultat, säger Lennart Olsson som varit projektansvarig på Länsstyrelsen under större delen av tiden.

– Även om Säveåprojektet nu avslutas så kvarstår arbete med att följa upp åtgärderna och kontrollera att de får avsedd effekt. Dessutom finns behov av ytterligare miljö- och fiskevårdsåtgärder för att säkerställa de naturvärden som finns i Säveån, säger Daniel Johansson. Detta arbete kommer dock huvudsakligen ske inom ramen för Länsstyrelsens ordinarie arbete.

Byggnationerna av omlöpet och fingallret vid Hedefors har kostat drygt 30 miljoner kronor. Byggnationen har dokumenterats i två filmer som Ecofilm tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen och Sportfiskarna. Det har även tagits fram fler filmer som behandlar Säveåns naturvärden.

Se alla filmerna om livet i Säveån

 

Fiskevårdsåtgärderna vid Hedefors har möjliggjorts bland annat genom bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden och Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval.

 

Målet med projektet har varit att arbeta med att förbättra miljön för lax, havsöring, ål och andra fiskar som är beroende av fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtmiljöer. Vi har byggt fiskvägar, bildat naturreservat, förbättrat tillgängligheten för fritidsfiskare och vanliga flanörer samt verkat för att förbättra för friluftslivet utmed ån. För att förbättra överlevnaden för laxyngel har block och sten återförts eller lagts ut på bottnarna. Stenarna utgör viktiga gömställen och ståndplatser för laxyngel.