ISF

Om någon av aktörerna ser ett behov av samverkan och/eller att det bedöms föreligga ett behov av fördjupad kunskap och stöd för att hantera en kris eller annan händelse, Länsstyrelsen eller Östgöta TIB-grupp, efter beslut vid ISF-mötet, sammankalla en eller flera gemensamma stödfunktioner, ett så kallat ISF-stöd.

Stödet bör vid behov påbörja sitt arbete inom 12 timmar efter beslut i ISF. ISF-stödet ska utgöra ett stöd och står för samordning och inriktning. Med stöd menas att bistå med information, kunskap, analys, expertis eller på något annat lämpligt sätt. Den huvudsakliga uppgiften för ISF-stöd är att stödja ISF och därmed även de berörda organisationerna genom att upprätta beslutsunderlag om inriktning och åtgärder. Stödet arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, som kompletterar
olika organisationers sektors- och verksamhetsperspektiv.

Exempel på uppgifter till ISF-Stöd:
• Beskriva och hantera behov på kort och lång sikt
• Upprätta en samlad lägesbild
• Ta fram kunskapsunderlag
• Ge förslag på hur samverkan och prioritering av insatser ska
ske för att nå ett så bra resultat som möjligt för helheten och få
ett effektivt resursutnyttjande i länet.
• Upprätthålla relationer med relevanta aktörer på lokal, regional
och nationell nivå för att analysera och, vid behov, inhämta
information om pågående samhällsstörning.


ISF-stöd fattar inga beslut som rör respektive organisations
hantering. Gemensamma beslut om inriktning och samordning
fattas av ISF. Sammansättningen för ISF-stöd är uppgiftsberoende
och stödet arbetar på uppdrag av ISF, men kan också skicka underlag till aktörernas staber. Stödets underlag kan då användas som en del i beslutsunderlaget i deltagande aktörers organisationer.


ISF-stödet anpassas efter behovet som finns i aktuell händelse. Om stödet inte är omfattande och endast innehåller en eller två funktioner, leder en koordinator från Länsstyrelsen stödet. Om stödet blir större kan det ledas under stabsliknande arbetsformer. En stabschef leder då själva stabsarbetet och koordinatorn fortsätter leda samverkan i ISF. När arbetet bedrivs i stabsliknande arbetsformer så används en gemensam erkänd stabsmetodik.