Nu är den regionala årliga uppföljningen klar

Nu har alla länsstyrelser lämnat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål, dvs. de 16 miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Miljömålen är en viktig nyckel för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Liksom nationellt bedöms endast ett fåtal miljömål nås till 2020 i länen, det år som målen följts upp mot sedan de fastställdes för 20 år sedan. Många stora insatser sker dock som bidrar till Sveriges miljömål.