Seminarieserie Kulturmiljö och god bebyggd miljö

Kulturmiljön är en viktig och självklar del i miljömålsarbetet och Länsstyrelserna har ett viktigt uppdrag i arbetet för att nå miljömålens kulturmiljödelar.
Länsstyrelsen, Boverket och Riksantikvarieämbetet genomför tillsammans en serie webmöten om kulturmiljöfrågorna i miljömålet God bebyggd miljö för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan länsstyrelserna och de nationella myndigheterna.