Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Fördjupad utvärdering 2019 pågår och ska lämnas till regeringen i början av 2019.

​Utvärderingen omfattar huvudsakligen utvärderingen av de 16 miljökvalitetsmålen samt framtagande av åtgärds- och styrmedelsförslag till regeringen i sex temagrupper indelade efter de globala hållbarhetsmålen. I sistnämnda temagrupper deltar länsstyrelserna i samtliga. Förslag till utvärderingen av de 16 miljökvalitetsmålen kommer att gå ut på remiss över sommarmånaderna. Alla länsstyrelser kommer ges möjlighet att lämna in synpunkter över denna remiss.

För frågor om FU 2019 kontakta Magnus Eriksson.