Fördjupad utvärdering 2019 av miljömålen (FU 2019) – fortsatt arbete i höst

FU 2019 är ett regeringsuppdrag som syftar till att ge underlag för utformning av regeringens miljöpolitik. Uppdraget samordnas av Naturvårdverket, har pågått under hela året och består av tre delar.

​De tre delarna är:

1. Utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen. En analys av miljötillstånd och miljöarbete men också identifiering av åtgärdsbehov. Nationellt målansvariga myndigheters förslag har varit ute på remiss under sommaren. Alla länsstyrelser har via miljömålssamordnare (genom mejl i juni) fått möjlighet att lämna synpunkter som kommer att förmedlas till nationellt målansvariga. RUS arbetsgrupp lämnar också samlade synpunkter. Under hösten färdigställs dessa utvärderingar.

2. Åtgärds/styrmedelsförslag i temagrupper. I sex temagrupper, bestående av myndigheter med ansvar i miljömålssystemet, har konsekvensanalyserade förslag till regeringen tagits fram, cirka tre förslag per grupp. Länsstyrelserna har deltagit med två personer i varje grupp, en utsedd av närmast berört chefsnätverk och en från RUS arbetsgrupp. Flera förslag berör länsstyrelserna och den regionala nivån. Den 31 augusti lämnar grupperna in sina förslag till projektledningen på Naturvårdsverket. Utöver de tre styrmedelsförslagen finns i underlagen analys och övriga inspel. Länsstyrelsernas ställningstagande till förslagen är förankrade med länsrådsnivån genom kontaktlänsråd miljömål Veronica Lauritzsen. Under hösten vidtar en slutlig formell förankring, där länsstyrelserna kommer lämna synpunkter den 31 oktober, vilka ska vara förankrade med länsråden och chefsnätverk. En hearing kommer att hållas på Naturvårdsverket den 18 september.

3. Målövergripande del. Naturvårdsverket kommer att ta fram en inledande del i FU 2019. Här ska ett antal särskilt strategiskt viktiga målövergripande frågor att tas upp. Naturvårdsverket har signalerat att det är intresserade att spegla regionala och lokala nivån och inledande dialog har skett med RUS om detta, vilken fortsätter under hösten. Även här kommer förankring vid behov ske med länsråd och chefsnätverk.

 

FU 2019 lämnas till regeringen i början av 2019 kommer bestå av den målövergripande delen, temagruppernas förslag och ett par sidor text från utvärderingen av varje mål. Utöver rapporten till regeringen kommer det finnas underlagsmaterial.

Länsstyrelsernas kontaktperson för FU 2019 och den fortsatta processen under hösten är Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS.

Om någon har frågor eller synpunkter angående temaområdena går det bra att kontakta länsstyrelsernas representanter för respektive tema direkt:

  • Hållbara städer och samhällen. Elisabet Weber (Forum), Carl-Johan Sanglert (RUS).
  • Hållbart näringsliv, innovation och infrastruktur. Magnus Eriksson (RUS).
  • Hållbar konsumtion och produktion. Jeanette Schlaucher (Miljönätverket), Magnus Eriksson (RUS).
  • Bekämpa klimatförändringen. Erik Särnholm (LEKS), Anna-Lena Lövkvist Andersen (RUS).
  • Hav och vatten. Eva Mikaelsson (Miljönätverket), Emelie Vejens (RUS).
  • Ekosystem och biologisk mångfald. Per Hallerstig (Miljönätverket), Eva Mikaelsson (RUS).  

Denna information går till länsstyrelsernas miljömålssamordnare och deras chefer (genom Nytt från RUS), till Miljönätverket, till sammankallande i övriga berörda chefsnätverk för vidare spridning samt till kontaktlänsråd miljömål i G6.