Inbjudan till RUS referensgrupper

​I RUS verksamhetsplan ingår att bilda referensgrupper för olika områden som hålls samman av RUS och där miljömålssamordnare och andra inbjuds att delta. Idén har tagits upp på Nobelmötet och har fått positivt gensvar. En grupp för konsumtion kom igång 2016. Nu inbjuder vi er att anmäla ert intresse att delta i grupperna, anmäl helst intresse senast 20 september.

● Ekosystemtjänster: Gruppen ska bidra till ambitionerna i RUS verksamhetsplan: "Fortsätta genom-föra regionala seminarier om RUS vägledning om ekosystemtjänster i ärendehandläggning och annat verksamhet i de län där sådana inte hållits och där det efterfrågas. På andra sätt fortsätta sprida RUS vägledning. Fortsätta stärka Naturvårdsverkets uppdrag inom området samt stödja i länsstyrelsernas uppdrag om grön infrastruktur…Utvecklingsarbetet ska ske i nära samarbete med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten." Denna referensgrupp kommer att bestå av personer flera länssty-relseverksamheter. Flera av de som deltog i projektgruppen för RUS tidigare projekt kommer delta, bl.a. rapportförfattaren Ulf Sandström och Skogsstyrelsen. Gruppen kan kompletteras med nå-gon/några miljömålssamordnare. Kontaktperson i RUS arbetsgrupp: Eva Mikaelsson, Västerbotten.

● Åtgärdsprogram och miljömålsintegrering: Gruppen ska bidra till ambitionerna i RUS verksamhets-plan: "Fortsatta följa upp och kommunicera resultatet av det länsstyrelsemöte som genomfördes hös-ten 2015 om miljömålsintegrering i egna verksamheter och i samhället. Liksom föregående år sända en enkät till länsstyrelserna om tillämpning av olika arbetssätt som kan utläsas i årsredovisningen av det tvååriga regleringsbrevsuppdraget 2015. Ta fram en vägledning om arbete för miljömålen i olika verksamheter samt i övergripande verksamhetsplanering. Samla goda exempel från länen och fort-sätta dialogen om arbetssätt med länsstyrelserna och Skogsstyrelsen." "Färdigställa den generella väg-ledningen [för åtgärdsprogram], tillgängliggöra goda exempel och… [tidigare] projektets övriga vägled-ningar: metoder i planering och genomförande (miljömålsprocessen), hur åtgärdsarbetet kan finansie-ras och samhällsekonomisk analys." Kontaktperson i RUS arbetsgrupp: Carl-Johan Sanglert, Jönköping.

● Hälsofrämjande: Gruppen ska bidra till spridningsprojektet för RUS rapport om hälsofrämjande pro-cesser som drivkraft för miljömål (Ställ om för framgång), vilket 2017-2018 huvudsakligen sker genom regionala seminarier. Vidare blir gruppen bollplank för länsstyrelsernas medverkan i Folkhälsomyndig-hetens åtgärd i Miljömålsrådet. Projektgruppen för Ställ om för framgång, där även två landsting och några kommuner ingick, kommer att tillfrågas om medverkan i gruppen, liksom länsstyrelsernas chefs-nätverk för social hållbarhet. Johan Hallberg, landstinget Dalarna, som skrivit rapporten kommer också att medverka. Gruppen kan kompletteras med några intresserade miljömålssamordnare. Kontaktper-son i RUS arbetsgrupp: Marie Vallin, Västerbotten.

● Näringsliv och miljömål: Till skillnad mot de övriga grupperna avser denna inledningsvis en projekt-grupp till ett projekt som RUS genomför 2017-2018. I RUS verksamhetsplan 2017 beskrivs arbetet på följande vis: "I samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter samt regeringens miljömålssamord-nare för näringslivet genomföra en projektinsats i syfte att understödja regionalt och lokalt näringslivs arbete för miljömålen. Använda resultat av workshop vid Nobelmötet i december 2016 som underlag." RUS styrgrupp har godkänt att projektet kommer igång i höst. Kontaktperson i RUS arbetsgrupp: Anna- Lena Lövkvist-Andersen, Stockholm.

Intresseanmälan: Om ni är intresserade av att vara med i någon av grupperna meddela det till respektive kontaktperson i RUS arbetsgrupp, helst senast den 20 september. Förankra även detta med er chef. Frågor kan också ställas till undertecknad. Inkomna intresseanmälningar tas upp i RUS arbets-grupp 21 september. Denna skrivelse har förankrats med RUS styrgrupps ordförande.

Texten som PDF