Länsstyrelserna bidrar till stärkt samverkan för att nå miljömålen

För andra året i rad gör 16 nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna åtaganden för att stärka samarbetet och öka takten i miljöarbetet för att nå Sveriges miljömål. Länsstyrelserna bidrar i Miljömålsrådet till att koppla samman nationella miljöambitioner med den regionala och lokala nivån vilket har en nyckelroll för att miljömålen ska kunna nås.

– Länsstyrelserna är 2017 aktiv samverkanspart i 44 av Miljömålsrådets gemensamma åtgärder, varav 16 nya. Dessutom har länsstyrelserna tagit fram en egen åtgärdslista med 22 åtgärder för att stärka vårt eget arbete för miljömålen, säger landshövding Lena Sommestad.

En ny åtgärd handlar om arbetet för att nå miljömålen för våra vatten. Länsstyrelserna kommer tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och flera andra myndigheter att utveckla samarbetet kring vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram, ett nationellt åtagande inom EU:s ramdirektiv för vatten.

– Genom att ta fram en gemensam vattenplanering mellan myndigheter med olika kunskaper  underlättas genomförandet. Då kan vi effektivare lösa miljöproblem orsakade av exempelvis avlopp och jordbruk samt målkonflikter som den mellan vattenkraft, natur- och kulturvärden, avslutar Lena Sommestad.

Andra nya samverkansåtgärder är att ta fram en strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald (Jordbruksverket), att arbeta med hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar utveckling (Folkhälsomyndigheten) och att ta fram principer för morgondagens transportplanering för att bättre hantera hållbarhetsutmaningar (Trafikverket).

Miljömålsrådet är inrättat av regeringen och består av generaldirektörerna för sexton nationella myndigheter och landshövdingen i Halland Lena Sommestad som representerar länsstyrelserna. Myndigheterna är alla strategiskt viktiga för miljöarbetet i Sverige och för genomförandet av miljöpolitiken. Miljömålsrådet leds av ordförande Maria Wetterstrand.

Läs vidare:

Läs mer om Miljömålsrådet och de föreslagna åtgärderna

Läs mer om länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet och länsstyrelsernas egen åtgärdslista 2017

För ytterligare information och vidare kontakter:

Landshövding Lena Sommestad, nås genom hennes sekreterare Ann-Katrin.Ahlstedt@lansstyrelsen.se, 010-224 32 02.

Länsstyrelsernas kontaktperson till Miljömålsrådet Magnus Eriksson, Länsstyrelsen Dalarna, magnus.eriksson@lansstyrelsen.se, 010-225 02 80.