Webbmöte regional årlig uppföljning Begränsad klimatpåverkan 2019

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning (läggs upp innan mötet)

Anvisningar

Målmanual Begränsad klimatpåverkan (181218)

Länsstyrelsernas bedömning av Begränsad klimatpåverkan 2018

Nationell årlig uppföljning av miljömålen 2019

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet

 • I Naturvårdsverkets underlag till klimathandlingsplan finns kapitlet "10.8.4 Kommunalt och regionalt – roller och ansvar". http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
  Av de hinder och möjligheter som tas upp i kapitlet, finns det några som länsstyrelsen skulle kunna belysa ytterligare i årets regionala uppföljning jämfört med tidigare års? – i så fall vad och hur?
 • Den regionala och lokala nivåns roll och ansvar gällande den fysiska planeringen hör till det som lyfts fram i ovanstående kapitel. I vilken mån beskriver länsstyrelsen frågor kring fysisk planering i den regionala uppföljningen – går den beskrivningen att utveckla vidare?
  Exempelvis:
  Hur anser man att det fungerar i ens respektive län gällande lst:s granskning och samråd kring den fysiska planeringen, med avseende på klimatmålen?
  I vilken mån godkänner lst:erna kommuners perifera etableringar utanför städer och tätorter av bostadsbebyggelse och verksamhetslokaliseringar som leder till utglesning av bebyggelsestruktur istället för förtätning, närhet och funktionsblandning?
  Finns ett behov av att lst:erna samordnar de kommunala intressena bättre?
  Hur tar lst:erna i beaktande klimataspekten kopplat till planers trafikalstrande effekter när de yttrar sig och samråder över översiktsplaner och detaljplaner som leder till bebyggelseutveckling och lokaliseringar som riskerar öka beroende av och trafikarbete med biltrafik? Om planer godkänns enligt ovanstående i dessa granskningsskeenden (som ökar biltrafikarbete i och utanför städer) – varför?, kan lst:erna med beaktande av klimataspekten bli mer restriktiva i dessa processer?
 • På vilket sätt är du eller kollegor på miljö-, energi- klimatsidan delaktig i den planeringsprocess som nu startat för nästa länstransportplan/regionala infrastrukturplan för perioden 2022- 2033? Har du haft kontakt med länsplaneupprättaren i din region kring frågor hur nästa regionala infraplan kan bli klimatsmartare?

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019