Webbmöte regional årlig uppföljning Grundvatten av god kvalitét

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual Grundvatten av god kvalitet 140526

Länsstyrelsernas bedömning av Grundvatten av god kvalitet 2017

Nationell årlig uppföljning 2018 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet

Grundvattennivåer

  • Pågår eller planeras det för regional miljöövervakning av grundvattennivåer?
  • Om det finns program, hur är det upplagt? (exempelvis uppdelning med mätning i olika typer av grundvattenmagasin, används loggrar för regelbunden mätning, etc.)

Vattenförvaltningen

  • Hur sker arbetet i länet med verifiering av grundvattnets kemiska status i grundvattenförekomster?
  • Hur påverkar miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomster arbetet vid länsstyrelsen. Finns något exempel?

Information

  • Planeras det informationskampanjer om grundvatten; ex. inriktat mot enskilda vattentäkter?

Dokumentation

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2018