Luft

Inom utvecklingsområde luft arbetar RUS med utveckling, uppdatering och kvalitetssäkring av regionala och lokala utsläppsuppgifter, främst via det löpande arbetet med den nationella emissionsdatabasen.

Emissionsdatabasen

I början av 2000-talet såg RUS behov av att ha en gemensam databas för utsläppsuppgifter istället för att länen skulle behöva skapa och underhålla egna databaser. Den självklara vinsten var dels mindre arbete och dels möjligheten att jämföra det egna länets utsläpp med andra län och landet som helhet. Efter diverse diskussioner med Naturvårdsverket beslöts att de geografiskt fördelade utsläppsuppgifterna som Sverige rapporterade till FN:s luftvårdskonvention vart femte år var en bra utgångspunkt, liksom klimatrapporteringen. De första åren höll RUS samman arbetet och finansierade utvecklingsprojekt och höll i luftdatagruppens möten medan Naturvårdsverket stod för finansieringen av driften. Naturvårdsverket tog över ansvaret 2016, och RUS deltar numera i det användarråd som då bildades för emissionsdatabasen. RUS har fortsatt ansvar för att relevant användarinfo ligger på databasens hemsida samt att det regionala och lokala perspektivet finns med i arbetet, t ex som underlag för länens och kommunernas miljömålsuppföljning.

Länk till den nationella emissionsdatabasen här.

Ny luftwebb

Emissionsdatabasen kommer så småningom ska ingå i SMHI:s datavärdskap. Under 2018 har en förstudie påbörjats med arbetsnamnet Luftwebb. Målet är en samlande sida för luftkvalitet och utsläpp av luftföroreningar. Nu pågår en förstudie som ska mynna ut i ett förslag på projektplan för utvecklingsfas, förvaltningsmodell och finansiering.