Miljömål och kulturmiljöarbete – hur tar vi ett steg framåt?

Dokumentation från seminariet Miljömål och kulturarbete - hur tar vi ett steg framåt som hölls i Stockholm den 3 oktober 2012. Syftet med dagen var att visa på positiva exempel, diskutera bra och effektiva åtgärder och hur vi tar ett steg framåt i arbetet.

Länsstyrelsernas miljömålsarbete har till stor del handlat om uppföljning av miljömålen. Åtgärder som syftar till att målen ska uppnås har fått ett större utrymme i det nya miljömålssystemet. Under 2012 bedriver RUS ett projekt som syftar till att synliggöra och utveckla åtgärdsarbetet inom kulturmiljöområdet, bland annat genom att lyfta fram goda exempel på metoder och arbetsformer. Tanken är att vi ska kunna inspirera varandra och bidra till att föra arbetet framåt. RUS har intervjuat företrädare för länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, varav flera personer med lång erfarenhet av arbete med miljömål och kulturmiljöarbete. Vi har också tagit del av rapporter och dokumentation rörande metoder och former för arbetet. En hel del frågor har väckts om länsstyrelsernas möjligheter till arbete inom området, hur länsstyrelsernas tvärsektoriella arbete fungerar, om våra verktyg och metoder och de olika myndigheternas roller.

Seminariet riktade sig i första hand till länsstyrelsernas miljömålssamordnare och kulturmiljövårdare. Syftet med seminariet var att visa på positiva exempel, diskutera bra och effektiva åtgärder och hur vi tar ett steg framåt i arbetet. Diskussionerna under seminariet finns dokumenterade och utgör ett underlag i projektet och RUS fortsatta arbete.