Kulturmiljö/ landskap

Kulturmiljön är en viktig och självklar del i begreppen miljö och hållbar utveckling och ingår i de miljömål som beslutats av regering och riksdag. Länsstyrelserna har ett viktigt regionalt uppdrag i arbetet för att nå miljömålens kulturmiljödelar. 

Utvecklingsområdet kulturmiljö handlar bland annat om att verka och samverka för att:

  • stärka kopplingen mellan miljömålsuppdraget och kulturmiljöarbetet,
  • få till stånd en bättre miljömålsuppföljning till exempel genom fler indikatorer och att länsstyrelserna uppmärksammar kulturmiljöaspekterna i sina miljömålsbedömningar på ett bra sätt,
  • synliggöra och utveckla åtgärdsarbetet avseende kulturmiljörelaterat miljömålsarbete.  

Utvecklingsområdet har även kommit att handla om att verka för att kulturmiljöfrågorna ”inte ska falla mellan stolarna” i miljömålssystemet.

 

Kulturmiljö i God bebyggd miljö

Länsstyrelsen, Boverket och Riksantikvarieämbetet genomför tillsammans en serie webmöten (se mötesschema) om kulturmiljöfrågorna i miljömålet God bebyggd miljö. Mötena syftar till att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan länsstyrelserna och de nationella myndigheterna samt att stimulera länsstyrelsernas arbete med inventeringen Räkna q. Mötesserien avslutas med en fysisk träff i fält.

Webbmöten 2018-2019

18/5 Kommundialog, roller och ansvar i plan- och byggprocessen

28/9 Uppföljning av kulturmiljöns värden i ÖP och DP

22/11 Kulturmiljöinformation och underlag

7/2 Byggnadsvärde och formellt skydd

Presentationer

Uppföljning och kulturmiljö.pdf

Kulturmiljöunderlag 181122.pdf

Kommundialog roller och ansvar 180518.pdf

Byggnadsvärde och formellt skydd 190207.pdf 

 

Vägledning och goda exempelsamling i åtgärdsarbetet ”Välj och vraka!”

RUS har tagit fram en vägledning och exempelsamling för att stödja och inspirera länsstyrelserna i deras åtgärdsarbete inom miljömålen. Rapporten heter Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö-miljömål. Den är tänkt att fungera som en exempelsamling men också en vägledning till ett förbättrat miljömålsarbete vad gäller kulturmiljöaspekter. Den riktar sig till länsstyrelserna och de verksamheter som kan relateras till miljömåls- och kulturmiljöarbete. Många länsstyrelser har medverkat med underlag i det här arbetet. I rapporten finns även allmän information om kulturmiljö och miljömål.

Välja och vraka

Uppföljning och indikatorer

Arbetet med uppföljning behöver förbättras. Idag finns mycket få indikatorer för kulturmiljön på miljömålsportalen. Sedan några år är det de nationella målansvariga myndigheterna som ansvarar för arbetet att ta fram indikatorer. Inom utvecklingsområdet kulturmiljö har RUS försökt driva frågan om en målövergripande uppföljning inom kulturmiljöområdet, och lämnat konkreta förslag. Läs mer i RUS synpunkter och förslag målmanualer avseende kulturmiljöperspektiven 2014-04-16

Eftersom det finns så få indikatorer för kulturmiljön, blir länsstyrelsernas expertbedömningar extra viktiga. Inför länsstyrelsernas årliga bedömning av miljökvalitetsmålen ordnas som regel även ett särskilt möte om miljömålens kulturmiljöaspekter som stöd för länsstyrelserna.

Läs mer i RUS Kulturmiljöstöd 2015 (uppdaterad 2015-09-03) En liten vägledning till hur länsstyrelserna bättre kan fånga upp kulturmiljöaspekterna i årlig uppföljning av miljömålen 2015

Fördjupad utvärdering 2015

Inför den fördjupade utvärderingen 2015 har RUS inom ramen för detta utvecklingsområde gjort en regional, målövergripande analys av kulturmiljöaspekter i miljömålen. Den är publicerad i Naturvårdsverkets rapport Mål i sikte Volym 2 Rapport 6662 Maj 2015 på sid 441-452. Kulturmiljön i miljömålen

Generationsmålet uttrycks i ett antal strecksatser. Däribland att miljöpolitiken ska fokusera på att ”(…) kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart”. Generationsmålet ska ge vägledning om de värden som ska skyddas och dess strecksatser är övergripande för alla miljökvalitetsmål och syftar bland annat till att tvärsektoriella frågor integreras i miljömålssystemet. Av de 16 miljökvalitetsmålen kommer kopplingen till länsstyrelsernas arbete inom kulturmiljöområdet tydligast till uttryck inom målen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö. De här miljömålen kallas i dagligt tal ofta för ”landskapsanknutna mål” och här ingår kulturmiljön i riksdagens definitioner av miljökvalitetsmålen samt i en eller flera av de preciseringar som regeringen beslutat om – med olika formuleringar. Även Ett rikt växt och djurliv berör kulturmiljön, bland annat genom en precisering om biologiskt kulturarv. Kulturmiljön finns också med i målen Frisk luft och Bara naturlig försurning där sur nederbörd skadar exempelvis arkeologiskt material i jord och samt utsmyckningar och detaljer på byggnader och monument. Förorenad luft kan ha en nedbrytande effekt på exempelvis kalk- och sandsten. En Begränsad klimatpåverkan är med tanke på växthusgasernas konsekvenser för människor och miljö naturligtvis av grundläggande betydelse för att bevara, främja och nyttja kulturmiljön, även om kulturmiljöområdet inte är särskilt utpekat i målformuleringarna. För Grundvatten av god kvalitet finns beröringspunkter med kulturlandskapet och källor i preciseringarna.  

Som ett komplement till de nationella miljömålen och kulturpolitiska målen finns det även nationella mål för kulturmiljöarbetet. Det statliga kulturmiljöarbetet ska sedan den 1 januari 2014 främja:

  • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
  • samt en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Särskilt strecksats ett och fyra är i stort sett samstämmiga med miljömålens formuleringar.