Projekt 2002-2013

Mellan 2002-2013 har Naturvårdsverket förmedlat projektmedel för ett stort antal projekt som länsstyrelser och flera nationella myndigheter har genomfört. RUS och Naturvårdsverket har låtit sammanställa och utvärdera dessa projekt. Dokumentation av detta och projektrapporter finner du under denna sidan.

Redovisning av projekt genomförda 2012

Samtliga projekt som beviljats medel för 2012 (nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och intresseorganiationer)

Genomförda projekt åren 2002-2011

(enbart länsstyrelse-projekt)

Sedan miljömålsarbetet började i Sverige så har ett stort antal projekt genomförts för att utveckla arbetet med uppföljning av målen - dataförsörjning, indikatorer, etc. Även andra projekt, till exempel metoder, verktyg i åtgärdsarbetet eller kommunikation, har genomförts.Harald Arnell har under 2011 genomfört en utvärdering av utvecklingsprojekten och i länkarna nedan kan ni hitta hans översikt och projektsammanfattningar.

Översikt över alla projekt åren 2002-2011

Projektsammanfattningar åren 2002-2011

(enbart länsstyrelse-projekt)

I sammanfattningarna finns också ett försök att dra slutsatser och beskriva eventuellt vidare arbete inom det område projektet behandlat. Syftet är att sprida kännedom om genomförda projekt och bidra till att de blir till nytta i fortsatt arbete. I första hand har projekt av regionalt intresse tagits med, utförda i RUS regi eller av länsstyrelser med finansiering med miljömålsmedel.

Avsikten är att uppdatera projektpresentationen med fler och nya projekt. RUS tar gärna emot tips på projekt som bör finnas med här och förslag till utveckling av projektpresentationerna.

Projektsammanfattningar för projekt mellan åren 2002-2011