Friluftsliv

Friluftslivet har fått en allt större betydelse i miljömålen. 6 av målen har preciseringar som direkt rör friluftsliv. Det finns också 10 stycken friluftslivsmål som kompletterar preciseringarna i miljömålen.  

Friluftslivet är viktigt för hälsa och förståelse av hur natur- och kulturmiljön ser ut. Det finns goda möjligheter att pedagogiskt och konkret visa detta, både nära tätorter och långt ute i vildmarken. En viktig förutsättning för friluftsliv är allemansrätten. Det är viktigt att planera, vårda och bevara områden där friluftsliv kan bedrivas.  

Friluftsliv är en kulturell ekosystemtjänst precis som hälsa. Hälsa och friluftsliv hör nära ihop då man kan se hälsoeffekter från ett aktivt friluftsliv. RUS har framförallt deltagit i naturvådsverkets arbete med friluftsliv och att ta fram indikatorer för att kunna följa upp preciseringarna. RUS har för närvarande inte planerat några särskilda aktiviteter inom utvecklingsområdet men fortsätter att delta i Naturvårdsverkets arbete.