Energi

Energi är ett angeläget område när det gäller att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Det handlar både om att minska energianvändningen och att öka andelen förnybar energi.

Det innebär att det är ett område som har bäring på många andra sektorer som transporter, byggnader och industri.   Energistatistik är ett område som är komplicerat och viktigt. Det är verktyg för att veta var en kommun/län/region/land befinner sig och för att bedöma trender.  

RUS deltar i Energimyndighetens arbetsgrupp GRUS, Gruppen för regional/kommunal utveckling av energistatistik. GRUS är en samverkansgrupp bland annat för kvalitetssäkring och utveckling av KRE, stöd till användarhandledningen KRE (SCBs handbok) och framtagande av indikatorer.    

RUS har regelbundet avstämningar LEKS, Länsstyrelsernas klimat- och energisamordning, och samverkar kring vissa projekt som åtgärdswebb. Utbildningen Verktygslåda för uppföljning och utvärdering av åtgärder i det regionala energi- och klimatarbetet anordnas i samverkan liksom Processledningskursen.