Ekosystemtjänster i ärendehandläggning - en vägledning

Rapporten är tänkt att vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare att kunna lyfta fram ekosystemtjänster i sitt dagliga arbete. I rapporten finns det beskrivet metoder och
begrepp samt hur man kan kommunicera ekosystemtjänster. Tillsammans måste vi i ökad grad ta hänsyn till naturens tjänster i våra handläggarrutiner och beslut.

Sammanfattning

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Ekosystemtjänster kan indelas i försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. Begreppet ska ses som ett sätt att visa vårt samhälles och dess utvecklingsberoende av jordens ekosystem. För att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet behöver ekosystemtjänster bibehållas och bevaras.

Ett av etappmålen i miljömålsstrukturen anger att senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. RUS (Regional uppföljning och samverkan i miljömålssystemet) initierade därför detta projekt om ekosystemtjänster med syfte att sprida kunskap om, kommunicera samt ge vägledning för hur ekosystemtjänster kan användas i det praktiska arbetet för handläggare inom länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Denna rapport har tagits fram för att vara ett stöd i handläggning inom dessa myndigheter, ett sätt att ta mer hänsyn till de ekosystemtjänster som människan är beroende av. Den förklarar också viktiga begrepp för att öka förståelsen för vad ekosystemtjänster är.

Rapporten presenterar ett förslag på vägledning för beaktande av ekosystemtjänster i myndigheters handläggning. Förslaget omfattar två steg presenterade som flödesscheman och betonar vikten av att ta hänsyn till mångfunktionaliteten hos ett givet mark- eller vattenområde. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för att i högre grad beakta ekosystemtjänster i myndigheternas verksamheter. Rapporten tar även upp tre andra metoder som kan fungera som stöd för att implementera ekosystemtjänster i den dagliga ärendehandläggningen.

Som stöd till vägledningen finns som bilaga ett antal bilder med tillhörande text i form av en powerpointpresentation. Den är tänkt att fungera som bildbank att välja ur vid diskussioner, presentationer eller i andra sammanhang där ekosystemtjänster diskuteras. Bildspelet är också en möjlighet att använda vid utbildningstillfällen. Rapporten ska bidra och vara ett komplement till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att kommunicera ekosystemtjänster.

Vägledning om Ekosystemtjänster i ärendehandläggning och annan verksamhet

Bildbank att använda för PowerPoint-presentationer

PowerPoint-presentationen med anteckningssidor