Transporter

En del i RUS uppdrag är att ge stöd till och utveckling av åtgärdsarbetet.

Ursprunget till RUS arbete med åtgärdsområdet transporter tog sin början 2012 när miljömålen nyss blivit en del av de transportpolitiska målen och därmed skulle bli en integrerade del i det påbörjade arbetet med nationell- och regional åtgärdsplanering för perioden 2014-2025.

Seminariet och rapporten "Så mycket bättre" 2012 belyste frågan: Vilken betydelse har infrastrukturplaneringen för miljömålen, och vilken är miljömålens roll i infrastrukturplaneringen? Under 2013 samt 2017 ordnades möten via skype för att diskutera i vilken grad miljömålen blivit en del av infrastrukturplanerna 2014 – 2025 respektive 2018-2019, som då var på remiss.

Behovet av att kunna följa upp länstransportplanerna inom miljömåls-systemet belystes och diskuterades under 2014 med hjälp av en rapport och seminarium. Som ett resultat av detta bildades under 2015 en nationell grupp som tog arbetet med uppföljning vidare. Här medverkade representanter från Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och RUS. Gruppen kom fram till att det fanns två indikatorer som dels var viktiga i miljömålsuppföljningen och dels var möjliga att dataförsörja på nationell och regional nivå. Dessa var Resvanor uppdelade på färdsätt och kön samt Fördelning av nyinvesteringar uppdelat på färdslag i nationell och regional plan. Båda var vidare föreslagna av Naturvårdsverket att bli nya indikatorer i regeringsuppdraget kallat indikatoröversynen. Resvanor finns numera som "regeringsuppdragsindikator" på sverigesmiljomal.se medan den om investeringar i olika färdsätt då föll på att Trafikverket inte ansågs sig ha ett sådant uppdrag. Gruppens arbete avslutades hösten 2018. RUS arbetar på olika sätt vidare med den sistnämnda indikatorn, bland annat via Miljömålsrådets åtgärd Transportplanering 2.0.

Under 2017 och 2018 har LEKS och RUS samverkat kring att ta fram en handbok till stöd i länsstyrelsernas arbete med att integrera klimatmålen i landets länsplaner för regional transportinfrastruktur.

 

Projekt Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 2.0

Projektet Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 2.0 är ett samarbete mellan RUS och LEKS. Det är en fortsättning på tidigare arbete inom området som ledde till rapporten Hur kan vi göra länstransportplanerna mer klimatsmarta? som var klar 2018.  Rapporten följdes av workshopar under våren 2019 tillsammans med länsplanerupprättarna.

Sedan dessa workshopar har det hänt flera saker inom trafik- och miljöområdet. Vi ser ett behov av att bygga på och intensifiera utbildningsinsatserna för att nå längre med den samverkan som behövs internt på länsstyrelser och med länsplaneupprättarna. Länstransportplanen är en del i att nå det transportsnåla samhället och en annan övrig fysisk planering som påverkar transporter. Det är viktig att de hänger ihop.

Syftet med projektet är en kompetenshöjning för länsstyrelsernas klimatstrateger, miljömålssamordnare, transportstrateger och översiktsplanerare och en ökad samverkan internt mellan dessa samt med länsplaneupprättare på regionerna. Det kommunala perspektivet kommer också att tas till vara genom kontakter med klimatkommunerna.

De snabba förändringar som nu sker inom transportplaneringsområdet innebär att rapporten Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta? behöver kompletteras och revideras.

Webbinarium 12 juni 2020  - Depp & pepp i transportplaneringen!

Berit Balfors (KTH) och Joanna Dickinsson (Naturvårdsverket)

Inspelning av webbinariumet

 

Skypemöte 5 maj:

Inspelning från mötet

Presentation från mötet

 

Workshops om Klimat och energi i länstransportplanerna 2019

Under april 2019 ordnade RUS och LEKS workshops mellan klimat-energi och miljömålssamordnare och länsplaneupprättare. Korta föreläsningar varvades med grupparbeten kring behovet av att integrera klimat och energi i den påbörjade revideringen av länstransportplanerna (2022-2033).  Det blev många intressanta och engagerande diskussioner kring hur planeringen hanterat klimatfrågan hittills och hur den kan bli bättre. Syftet med träffarna var att få igång en diskussion om hur samverkan kan förstärkas och förbättras – ett arbete som sedan kan fortsätta på hemmaplan.

Material från workshop

Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta?
Rapport 2018:13 (Länsstyrelsen i Stockholms rapportserie)

Handboken beskriver hur planeringsprocesserna för transportinfrastruktur ser ut och tar upp hur vi kan vara aktiva i arbetet med kommande länsplaner. Detta är viktigt som ett led i vårt uppdrag att samordna klimatarbetet i länet och att bidra till att vi når transportrelaterade miljö- och hållbarhetsmål.

Arbetet har grundat sig på litteraturstudier, intervjuer med klimat-, energi och miljöstrateger från länsstyrelserna samt länsplaneupprättare från regioner, regionförbund eller länsstyrelser för att undersöka hur man idag jobbar med klimatfrågorna i framtagandet av länsplanen. Det anordnade även en workshop med deltagare från båda grupperna samt Naturvårdsverket och Trafikverket. Syftet med workshopen var att blicka framåt i hur man skulle kunna jobba bättre tillsammans. Under projektets gång har det också förts en kontinuerlig dialog med klimat- och energistrateger, miljömålssamordnare och länsplaneupprättare genom skypemöten och presentationer på nätverksträffar.

Rapport 2018:13


Länstransportplaner - seminarium i Stockholm 2014

RUS anordnade ett seminarium med workshop för att diskutera och få belyst vilka faktiska möjligheter det finns att följa upp länstransportplaner inom miljömålssystemet. Seminariet byggde på den studie som VTI gjort på RUS uppdrag. Fokus i studien var att klarlägga hur det årliga utfallet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 kom att redovisas fördelat på olika åtgärdstyper – dels avseende olika steg i fyrstegsprincipen, och dels avseende trafikslag. Vidare lämnades förslag på indikatorer för att följa upp utfallet av länsplanerna samt stöd för hur sådana indikatorer ska dataförsörjas.

Läs rapporten!http://extra.lansstyrelsen.se/_layouts/IMAGES/icpdf.gif

Gemensam summering av grupparbeten – anteckningar från avslutande diskussionen 140909

 

Så mycket bättre - om nya infrastrukturprocessen 2012

RUS anordnade den 8 mars 2012 ett heldagsseminarium om infra-strukturplaneringens betydelse för miljömålen, och miljömålens roll i infrastrukturplaneringen. Detta kan tyckas länge sedan nu, men ledtiderna är långa och många frågeställningar är idag de samma som då.

Ta del av seminariedokumentationen.