Transporter

En del i RUS uppdrag är att ge stöd till och utveckling av åtgärdsarbetet. Seminariet och rapporten ”Så mycket bättre” 2012 belyste frågan: Vilken betydelse har infrastrukturplaneringen för miljömålen, och vilken är miljömålens roll i infrastrukturplaneringen? Under 2013 ordnades ett seminarium via lync för att se i vilken grad miljömålen blivit en del av infrastrukturplanerna 2014 – 2021, som då var på remiss. Behovet av att kunna följa upp länstransportplanerna inom miljömålssystemet belystes och diskuterades under 2014 med hjälp av en rapport och seminarium. Sedan 2015 har en nationell grupp arbetat vidare med uppföljningsfrågan, här medverkar representanter från Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och RUS.

Centrala frågeställningar är: 

  • Vilken betydelse har infrastrukturplaneringen för miljömålen?
  • Vilken är miljömålens roll i infrastrukturplaneringen?
  • Hur kan länstransportplaner följas upp inom miljömålssystemet?

Bakgrunden till arbetet är att trafiken påverkar flertalet miljömål, framför allt Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Miljömålen är sedan ett par år tillbaka en del av de transportpolitiska målen. Samtidigt visar olika utvärderingar att miljömålen inte lämnat några djupare spår i de senaste infrastrukturplanerna. Mer information om projekt, konferenser och rapporter finns under fliken Stöd i åtgärdsarbetet, Transporter.