Samlad fastighetsspecifik information - "Ett fönster ut"

”Ett fönster ut” är en nyskapande modell som vuxit fram genom en unik myndighetssamverkan. Genom att använda ny teknik och digitaliseringens möjligheter ska modellen sätta fastighetsägarnas önskemål och behov i centrum för att enkelt ge en samlad bild av kända natur- och kulturvärden på fastigheten. RUS har varit medfinansiär till projektet.

En förstudie i samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Småland, har undersökt möjligheten att länka samman information från myndigheters olika lagringsplatser, knyta informationen till en fastighet och presentera den på ett lättillgängligt sätt via en gemensam kanal ut till användarna. ”Ett fönster ut”, ska inte bara visa vilka värden som finns på fastigheten utan också ge vägledning om skötsel, upplysa om möjlig rådgivning och möjlighet till ekonomiska stöd. Det ska även vara möjligt att få information om lagstiftningens regler och krav.

Detta förväntas i sin tur leda till ett större engagemang för att bidra till att natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas vilket ger en ökad miljömålsuppfyllelse  

Arbetet hittills har mött många positiva reaktioner. Både de ingående samarbetsparterna och de fastighetsägare som deltagit i den första målgruppsundersökningen anger att behovet är stort av någon form av myndighetsgemensam helhetslösning inom detta område. Resultatet av det hittills genomförda arbetet visar att de både finns behov och potential i de lösningar som diskuteras.  

Ytterligare samarbetsparter i förstudien är Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet, WWF, RUS, Borgholms kommun, Egendomsmäklarna och LRF.