Miljögifter/ kemikalier

Inom utvecklingsområdet kemikalier har RUS deltagit i KemIs arbete med översyn av indikatorer för Giftfri miljö och där bland annat bevakat länsstyrelsernas intresse av regional upplösning av indikatorer.

Konsumtion bidrar till att exponera människor och miljö för farliga ämnen. RUS är delaktiga i arbetet med att ta fram en förstudie:Länsstyrelsens roll och ansvar inom området konsumtion. Projektets syfte är att belysa, utifrån exempel, hur länsstyrelsens roll kan och bör se ut gällande offentlig och privat konsumtion gentemot kommuner och andra berörda verksamheter i arbetet för att bidra till en ökad miljömässigt hållbar konsumtion.

Dokumentation - Giftfri vardag 22 /9

RUS anordnade ett lyncmöte (22 september 2015) om Giftfri Vardag. Då berättade Kemikalieinspektionen om läget för regeringsuppdraget att initiera ett nätverk för kommuner inom Giftfri vardag och idéer kring hur nätverket ska kunna fungera. Kemikalieinspektionen önskade synpunkter på upplägget och även höra hur vi på länsstyrelserna ser på vår roll och hur vi kan stötta kommunerna i arbetet för en giftfri vardag. Länsstyrelserna berättade om vad som görs idag ute i länen i arbetet med framför allt kommunerna.

PP Presentation

Inspelning

Vad gör länen