Länkar till Lync-möten inför regional uppföljning av miljömålen 2014

Som ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålsarbetet bjuder RUS in till ett antal möten via Lync mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna.

Målgrupper:

  • 1 sep kl 9.30-10.30: Miljömålssamordnare
  • Övriga möten: Nationellt målansvarig och målansvariga på respektive länsstyrelse.

Syftet med mötena är:

  • Diskussion om hur ”resultat” och ”analys och bedömning” samt bedömning av måluppfyllelse och utveckling i miljön ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet.
  • Stöd för hur de beslutade målmanualerna ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet (Syftet är inte en diskussion av brister i målmanualerna. Fortsatt arbete med målmanualerna kommer ske i annat sammanhang.)
  • Möjlighet att diskutera målspecifika frågor med kollegor på andra länsstyrelser och nationellt ansvarig.
  • Möjlighet för ansvarig målmyndighet att tala om vilka aspekter de önskar få särskilt belysta under årets uppföljning och bedömning.

Sidan kommer att fyllas på med underlagsmaterial inför och dokumentation från mötena efter hand.

Tips för att lyssna på ljudfilerna!

Beroende på vilket program som är associerat till filtypen ".wmv" på din dator kan du antingen snabbspola i inspelningen eller så kan du det inte.

Om du har "Windows Media Player" associerat till wmv-filer så kan du inte snabbspola i inspelningen eftersom filen bara "streamas".

  • Lösning 1: Spara ner filen på din dator och öppna filen därifrån.
  • Lösning 2: Associera filtypen wmv till programmet "Windows Media Center", då kan du öppna direkt från webbplatsen och spola fram och tillbaka.Så här ändrar man associatiionen: Klicka på Windows-symbolen längst ner till vänster på din bildskärm > Standardprogram > Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program

1 sep. kl 9.30-10.30: Genomgång av anvisningarna

Inspelning

InspelningBedomningsgrunder140901.wmv

Underlag

anvisningar-regional-uppfoljning-2014_slutversion.pdf

TablaRegionalUppfoljning2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

1 sep. kl 13-14.30: Ingen övergödning

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Ingen övergödning 140901.docx

InspelningIngenOvergodning140901.wmv

Underlag

Dagordning Ingen övergödning.docx

07MalmanualIngenOvergodning.pdf

07IngenOvergodning2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

AnvisningarMiljömålsuppföljning2014.pptx

2 sep. 10.00 - 11.30: Frisk Luft

Minnesanteckningar

MinnesanteckningarFriskLuft140902.docx

InspelningFriskLuft140903.wmv

NV_FriskLuft_140902.pptx

Underlag

Förslag på dagordning Luftmöte.docx

02MalmanualFriskLuft.pdf

02FriskLuft2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

2 sep. 13.00-14.30: Skyddande ozonskikt

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Skyddande ozonskikt 140902.docx

InspelningSkyddandeOzonskikt140902.wmv 

Underlag

Dagordning - Skyddande ozonskikt.docx

05MalmanualSkyddandeOzonskikt.pdf

05SkyddandeOzonskikt2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

3 sep. 9.30 -11.00: Målövergripande kulturmiljö

Minnesatneckningar

Minnesanteckningar möte Kulturmiljö regional Årlig uppföljning RUS 20140903.pdf

InspelningKulturmiljo140903.wmv

Underlag

 Dagordning

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

 RUS Sammanfattning kulturmiljöaspekter ÅU

RUS kulturmiljö. Synpunkter på målmanualer

02MalmanualFriskLuft.pdf

03MalmanualBaraNaturligForsurning.pdf

08MalmanualLevandeSjoarOchVattendrag.pdf

09MalmanualGrundvattenAvGodKvalitet.pdf

10MalmanualHavIBalans.pdf

12MalmanualLevandeSkogar.pdf

13MalmanualEttRiktOdlingslandskap.pdf

15 -Målmanual God bebyggd miljö.pdf

3 sep. 13-14.30: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Minnesanteckningar

MinnesanteckningarHavIBalans140903.docx

InspelningHavIBalans140903.wmv 

Underlag

Dagordning Hav i balans.docx

10MalmanualHavIBalans.pdf

10HavIBalans2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

AnvisningarMiljömålsuppföljning2014.pptx

4 sep. 9.30-11.00: Levande sjöar och vattendrag

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Levande sjöar och vattendrag 140904.docx

InspelningLevandeSjoar140904.wmv

Underlag

Dagordning Levande sjöar och vattendrag.docx

08MalmanualLevandeSjoarOchVattendrag.pdf

08LevandeSjoarOchVattendrag2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

AnvisningarMiljömålsuppföljning2014.pptx

4 sep. 13.30-15.00: Grundvatten av god kvalitet

30 sep. 13.00-14.30 Grundvatten FORTSÄTTNING

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Grundvatten av god kvalitet 140904.docx

Minnesanteckningar Grundvatten av god kvalitet 140930.docx

InspelningGrundvatten140904.wmv

InspelningGrundvatten140930.wmv

Underlag

Dagordning Grundvatten.docx

09MalmanualGrundvattenAvGodKvalitet.pdf

09GrundvattenAvGodKvalitet2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

Frågor till länen_GGK_från _SGU_140902.docx

Grundvattenkemiberoende ekosystem_140828.pdf

AnvisningarMiljömålsuppföljning2014.pptx

5 sep. 10.00-11.30: Bara naturlig försurning

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Bara naturlig försurning 140905.docx

InspelningBaraNaturligForsurning140905.wmv 

Underlag

Dagordning - Bara naturlig försurning.docx

03MalmanualBaraNaturligForsurning.pdf

03BaraNaturligForsurning2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

9 sep. 9.30 -11.00: Ett rikt odlingslandskap

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Ett rikt odlingslandskap 140909.docx

InspelningEtt RiktOdlingslandskap140909.wmv

PP till Lyncmöte Ett rikt odlinglandskap 140909.pptxOm landsbygdsprogrammet 140909.pptx

Underlag

Dagordning - Ett rikt odlingslandskap.docx

13MalmanualEttRiktOdlingslandskap.pdf

13EttRiktOdlingslandskap2013.pdf  (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

Ett rikt dolingslandskap Kort sammanfattning av regional årlig uppföljning 2013.docx

9 sep. 13.30-15.00: God bebyggd miljö

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar God bebygd miljö 140909.docx

InspelningGodBebyggdMiljo140909.wmv

Underlag

Dagordning God bebyggd miljö.docx

15 -Målmanual God bebyggd miljö.pdf

15GodBebyggdMiljo2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

Länk till resultat från Miljömålsenkäten 2014 på Boverkets webbplats

AnvisningarMiljömålsuppföljning2014.pptx

10 sep. 9.30-11.00: Begränsad klimatpåverkan

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Lync-möte begränsad klimatpåverkan 10 sept 2014 .docx

InspelningBegransadKlimatpaverkan140910.wmv

Underlag

01MalmanualBegransadKlimatpaverkan.pdf

01BegransadKlimatpaverkan2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

11 sep. Ett rikt växt och djurliv 10.30-12.00

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Ett rikt växt- och djurliv 140911.docx

Inspelning Ett rikt växt- och djurliv

Underlag

Dagordning Ett rikt växt och djurliv.docx

Frågor från Jönköping.docx

16MalmanualEttRiktVaxtOchDjurlivUTKAST.docx

16Ett RiktVaxtOchDjurliv2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

11 sep. 13.30-15.00: Giftfri miljö

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar miljömålsmöte giftfri miljö .docx

KemI_GiftfriMiljo_140911.pptx

KemI_Önskemål.pptx

InspelningGiftfriMiljo.wmv

Underlag

Dagordning Giftfri miljö.docx

04MalmanualGiftfriMiljo.pdf

04GiftfriMiljo2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

AnvisningarMiljömålsuppföljning2014.pptx

12 sep. 9.00-12.00: Levande skogar

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar ÅU Levande skogar 2014-09-12.docx

Lyncmöte regional ÅU Levande skogar 2014-09-12.pptx

Inspelning (OBS! Mötet börjar vid 2:25)

Underlag

Dagordning_Minnesanteckningar ÅU Levande skogar 2014-09-12 (2).docx

Skogsstyrelserutin - Följa upp miljömål.pdf

12MalmanualLevandeSkogar.pdf

12LevandeSkogar2013.pdf (regionala bedömningar 2013)

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

12 sep. 13.30-15.00: Myllrande våtmarker

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Myllrande våtmarker 140912.docx

Inspelning Myllrande våtmarker

Underlag

Dagordning MyllrandeVåtmarker.docx

Frågor från Jönköping.docx

11MalmanualMyllrandeVatmarkerUTKAST.docx

11MyllrandeVatmarker2013.pdf

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf

30 sep. 13.00-14.30: Säker strålmiljö

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Säker Strålmiljö 140930 (LM).docx

InspelningSakerStralmiljo140930.wmv

Säker strålmiljö Radon_länstyrelserna_140415.ppt

Säker strålmiljö Presentation för länsstyrelser 140415.pdf

Säker strålmiljö Seminarium om radon och strålsäkerhet för länsstyrelserna 140415.pdf

Säker strålmiljö Nationell expertstödsorganisation 140415.pptx

Säker strålmiljö Fysikaliska grunder 2011.ppt

Underlag

Dagordning - Säker strålmiljö.docx

6MalmanualSakerStralmiljUTKASTText.docx

6MalmanualSakerStralmiljoUTKASTTabell.docx

06SakerStralmiljo2013.pdf

20 okt. 13.30-14.30: Storslagen fjällmiljö

Minnesanteckningar

Inspelning Storslagen fjällmiljö

Underlag

Dagordning Storslagen Fjällmiljö.docx

RUS Kulturmiljöstöd regional ÅU 2014 miljömål_uppdaterad.pdf