Information och riktlinjer 2017

Information och anvisningar från Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Länsstyrelsernas bedömningstexter ska förankras och godkännas av länsstyrelsen enligt respektive länsstyrelses arbetsordning.

Godkända texter ska läggas in på miljömål.se/ia samt skickas in som wordfil till arliguppfoljning@naturvardsverket.se senast den 30 november 2017.

 

Webbmöten 28 augusti och 4-15 september

Som ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålsarbetet bjuder RUS in till ett antal möten via Lync/Skype mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna.

  • 28 augusti kl 13-14: Ett möte för miljömålssamordnarna om anvisningarna
  • 4 september: Ett särskilt målövergripande möte för kulturmiljö.
  • 4-15 september: Målspecifika möten via Lync/Skype mellan målansvariga på nationell nivå och länsstyrelserna.  

Mötena finns upplagda i kalendern på RUS webbplats. Kallelser har skickats till miljömålssamordnarna på länsstyrelserna samt målansvariga enligt RUS sändlista.

Syftet med mötena är:

Stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålen. Främja kontakten mellan länsstyrelser och nationella myndigheter och mellan länsstyrelserna. Mötena ger oss möjlighet att:

  • diskutera hur ”resultat” och ”analys och bedömning” samt bedömning av måluppfyllelse och utveckling i miljön ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet
  • få stöd för hur målmanualerna kan och ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet
  • diskutera målspecifika frågor med kollegor på andra länsstyrelser och nationellt ansvarig
  • få information från ansvarig målmyndighet om vilka aspekter de önskar få särskilt belysta under årets uppföljning och bedömning
  • lyfta fram bra exempel på ett eller några läns tidigare bedömningar som den nationella myndigheten har haft nytta av.

Webbmöten

Målövergripande - Anvisningar (28/8)

Målövergripande - Kulturmiljö (4/9)

Generationsmålet (18/9)

Begränsad klimatpåverkan (12/9)

Frisk luft (5/9)

Bara naturlig försurning (5/9)

Giftfri miljö (6/9)

Skyddande ozonskikt (4/9)

Säker strålmiljö (15/9)

Ingen övergödning (14/9)

Levande sjöar och vattendrag (15/9)

Grundvatten av god kvalitet (8/9)

Hav i balans samt levande kust och skärgård (6/9)

Myllrande våtmarker (12/9)

Levande skogar (13/9)

Ett rikt odlingslandskap (8/9)

Storslagen fjällmiljö (12/9)

God bebyggd miljö (12/9)

Ett rikt växt- och djurliv (11/9)