Information och riktlinjer 2015

Information och anvisningar från Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets anvisningar 2015

Naturvårdsverkets vägledning 2015

RUS PowerPoint-presentation baserad på anvisningarna och vägledningen

Länsstyrelsernas bedömningstexter ska förankaras och godkännas av länsstyrelsen enligt respektive länsstyrelses arbetsordning.

Godkända texter ska läggas in på miljömål.se/ia samt skickas in som wordfil till arliguppfoljning@naturvardsverket.se senast den 30 november 2015.

 

Lync-möten 31 augusti - 11 september

Som ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålsarbetet bjuder RUS in till ett antal möten via Lync mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna.

  • 31 augusti: Ett möte för miljömålssamordnarna om anvisningarna
  • 1 september: ett särskilt målövergripande möte för kulturmiljö.
  • 1-11 september: Målspecifika möten via Lync mellan målansvariga på nationell nivå och länsstyrelserna.  

Mötena finns upplagda i  kalendern (se länkar nedan). Kallelser har skickats till miljömålssamordnarna på länsstyrelserna samt målansvariga enligt RUS sändlista.

Syftet med mötena är:

Stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålen. Främja kontakten mellan länsstyrelser och nationella myndigheter och mellan länsstyrelserna. Mötena ger oss möjlighet att:

  • diskutera hur ”resultat” och ”analys och bedömning” samt bedömning av måluppfyllelse och utveckling i miljön ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet
  • få stöd för hur målmanualerna kan och ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet
  • diskutera målspecifika frågor med kollegor på andra länsstyrelser och nationellt ansvarig
  • få information från ansvarig målmyndighet om vilka aspekter de önskar få särskilt belysta under årets uppföljning och bedömning
  • lyfta fram bra exempel på ett eller några läns tidigare bedömningar som den nationella myndigheten har haft nytta av.

Lyncmöten

Målövergripande - Anvisningar

Målövergripande - Kulturmiljö

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö (inget möte inplanerat)

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv