Information och riktlinjer för regional årlig uppföljning 2019

Den årliga uppföljningen av miljömålen på nationell nivå syftar till att förse regering och riksdag med underlag till budgetpropositionen. Den ger även tillfälle att kommunicera miljömålssystemet och utvecklingen för miljökvalitetsmålen till en bredare målgrupp, huvudsakligen via webbkanaler.

​Länsstyrelsernas (för Levande skogar Skogsstyrelsens) regionala årliga uppföljning syftar dels till att ge underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels att ge kunskap till olika aktörer i respektive län om målen. Uppföljningen ska utifrån ett regionalt perspektiv redovisa det senaste årets insatser i form av åtgärder och styrmedel samt miljötillståndet och bedömning av utvecklingen för miljökvalitetsmålen. I länsstyrelsernas underlag till den nationella uppföljningen ska fokus ligga på vad statliga myndigheter gjort senaste året eller vad som åstadkommits av andra aktörer med stöd av statliga styrmedel, samt förväntade effekter av dessa åtgärder.

Anvisningar

Anvisningarna för länsstyrelserna är framtagna av RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, länsstyrelsernas samverkansorgan) i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag att samordna den regionala uppföljningen (Länsstyrelseinstruktionen 6§, Förordning 2017:868). Anvisningarna är förankrade hos Naturvårdsverket och i RUS styrgrupp och med kontaktlänsråd miljömål i länsrådsgrupp 6.

 

Redovisning

Liksom tidigare år ska Länsstyrelsernas/Skogsstyrelsens årliga uppföljning vara förankrad och beslutad av respektive länsstyrelse/Skogsstyrelsen och skickas som wordfil till miljomal.arliguppfoljning@lansstyrelsen.se senast den 30 november.

RUS har tagit fram en mall för disposition som underlättar arbetet med redovisningen:

Mall för Regional Årlig Uppföljning 

Den regionala årliga uppföljningen kommer i sin helhet, liksom tidigare, att publiceras på webben. RUS återkommer om var och hur uppföljningen kommer att publiceras.

 

Skypemöte för varje mål

Som ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålsarbetet bjuder RUS in till ett antal möten via Skype mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna.

  • 26 augusti kl 13.00-14.30: Ett möte för miljömålssamordnarna om anvisningarna
  • 2 september kl 10.00-11.30: Ett särskilt målövergripande möte för kulturmiljö.
  • 30 augusti-13 september: Målspecifika möten via Skype mellan målansvariga på nationell nivå och länsstyrelserna.  

Mötena finns upplagda i kalendern på RUS webbplats (se länkar till höger på denna sida). Kallelser har skickats till miljömålssamordnarna på länsstyrelserna samt målansvariga enligt RUS sändlista.

 

Syfte

Mötena ger oss möjlighet att:

  • diskutera hur "åtgärdsarbete" och "tillstånd och målbedömning" ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet.

  • få stöd för hur målmanualerna kan och ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet.

  • diskutera målspecifika frågor med kollegor på andra länsstyrelser och nationellt ansvarig.

  • få information från ansvarig målmyndighet om vilka aspekter de önskar få särskilt belysta under årets uppföljning och bedömning.

  • lyfta fram bra exempel på ett eller några läns tidigare bedömningar som den nationella myndigheten har haft nytta av.

  • Omvärldsbevaka, ta upp vad som är på gång

 Content Editor

Målövergripande - Anvisningar och generationsmålet , 26/8 kl 13:00-14:30

Målövergripande - Kulturmiljö, 2/9 kl 10:00-11:30

Begränsad klimatpåverkan, 5/9 kl 10:00-11:30 

Frisk luft, 5/9 kl 13.00-14.30

Bara naturlig försurning, 4/9 kl 08:30-10:00

Giftfri miljö, 9/9 kl 13:00-14:30

Skyddande ozonskikt, 2/9 kl 13:00-14:30

Säker strålmiljö, 11/9 kl 13.00-14.30

Ingen övergödning, 6/9 kl 10:00-11:30 

Levande sjöar och vattendrag, 3/9 kl 14.30-16.00

Grundvatten av god kvalitet, 30/8 kl 10:00-11:30 

Hav i balans samt levande kust och skärgård, 4/9 kl 10.00-11.30

Myllrande våtmarker, 6/9 kl 10.00-11.30

Levande skogar, 12/9 kl 13.00-14.30

Ett rikt odlingslandskap, 4/9 kl 13:00-14:30

Storslagen fjällmiljö, 5/9 kl 14:30-16:00

God bebyggd miljö 2/9 kl 14:30-16:00

Ett rikt växt- och djurliv, 6/9 kl 13:00-14:30