Information och riktlinjer för regional årlig uppföljning 2018

Den årliga uppföljningen av miljömålen på nationell nivå syftar till att förse regering och riksdag med underlag till budgetpropositionen. Den ger även tillfälle att kommunicera miljömålssystemet och utvecklingen för miljökvalitetsmålen till en bredare målgrupp, huvudsakligen via webbkanaler.

Länsstyrelsernas (för Levande skogar Skogsstyrelsens) regionala årliga uppföljning syftar dels till att ge underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels att ge kunskap till olika aktörer i respektive län om målen. Uppföljningen ska utifrån ett regionalt perspektiv redovisa det senaste årets insatser i form av åtgärder och styrmedel samt miljötillståndet och bedömning av utvecklingen för miljökvalitetsmålen. I länsstyrelsernas underlag till den nationella uppföljningen ska fokus ligga på vad statliga myndigheter gjort senaste året eller vad som åstadkommits av andra aktörer med stöd av statliga styrmedel, samt förväntade effekter av dessa åtgärder.

Anvisningar

Anvisningarna för länsstyrelserna är från och med år 2018 framtagna av RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, länsstyrelsernas samverkansorgan) efter att Naturvårdsverket gett RUS i uppdrag att samordna den regionala uppföljningen enligt länsstyrelseinstruktionernas 6§ (Förordning 2017:868). Anvisningarna är förankrade hos Naturvårdsverket och i RUS styrgrupp och med kontaktlänsråd miljömål i länsrådsgrupp 6.

Anvisningar för 2018.

Anvisningarna följer samma modell som tidigare år, men nytt är att:

 • Tidigare års rubrik "Resultat" ändras till "Åtgärdsarbete för miljökvalitetsmålet" och renodlas till att enbart omfatta en redovisning av genomförda åtgärder och dess effekter.

 • Tidigare års rubrik "Analys" ändras till "Tillståndet och målbedömning för miljökvalitetsmålet", men avser i hög grad samma innehåll som tidigare.

Redovisning

Liksom tidigare år ska Länsstyrelsernas/Skogsstyrelsens årliga uppföljning vara förankrad och beslutad av respektive länsstyrelse/Skogsstyrelsen. 2018 års uppföljning redovisas genom att skicka den som wordfil till miljomal.arliguppfoljning@lansstyrelsen.se senast den 30 november. Länens texter lämnas av RUS till nationellt ansvarig myndighet under andra halvan av december efter kvalitetsgranskning av RUS. Denna gång sker ingen inmatning på Miljömål.se, då Miljömål.se kommer att avvecklas. Nya lösningar för inmatning utreds med ambitionen att en lösning är på plats till kommande års uppföljning.

Den regionala årliga uppföljningen kommer i sin helhet, liksom tidigare, att publiceras på webben, dock inte som hittills på Miljömål.se, som kommer att avvecklas. RUS återkommer om var och hur uppföljningen kommer att publiceras.

Webbmöten 28 augusti och 3-14 september

Som ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålsarbetet bjuder RUS in till ett antal möten via Lync/Skype mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna.

 • 28 augusti kl 13.00-14.30: Ett möte för miljömålssamordnarna om anvisningarna
 • 4 september: Ett särskilt målövergripande möte för kulturmiljö.
 • 3-14 september: Målspecifika möten via Lync/Skype mellan målansvariga på nationell nivå och länsstyrelserna.  

Mötena finns upplagda i kalendern på RUS webbplats (se länkar till höger på denna sida). Kallelser har skickats till miljömålssamordnarna på länsstyrelserna samt målansvariga enligt RUS sändlista.

 

Syfte

Mötena ger oss möjlighet att:

 • diskutera hur "åtgärdsarbete" och "tillstånd och målbedömning" ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet.

 • få stöd för hur målmanualerna kan och ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet.

 • diskutera målspecifika frågor med kollegor på andra länsstyrelser och nationellt ansvarig.

 • få information från ansvarig målmyndighet om vilka aspekter de önskar få särskilt belysta under årets uppföljning och bedömning.

 • lyfta fram bra exempel på ett eller några läns tidigare bedömningar som den nationella myndigheten har haft nytta av.

 • Omvärldsbevaka, ta upp vad som är på gång

 Content Editor ‭[1]‬

Målövergripande - Anvisningar och generationsmålet , 28/8 kl 13:00-14:30

Målövergripande - Kulturmiljö, 4/9 kl 13:00-14:00

Begränsad klimatpåverkan, 12/9 kl 13:00-14:30 

Frisk luft, 11/9 kl 10.00-11.30

Bara naturlig försurning, 3-9 kl 14:30-16:00

Giftfri miljö, 6/9 kl 13:00-14:30

Skyddande ozonskikt, 4/9 kl 10:00-11:30

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning, 11/9 kl 13:00-14:30 

Levande sjöar och vattendrag, 6/9 kl 14.30-16.00

Grundvatten av god kvalitet, 4/9 kl 13:00-14:30 

Hav i balans samt levande kust och skärgård, 10/9 kl 13.00-14.30

Myllrande våtmarker, 5/9 kl 10.00-11.30

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap, 7/9 kl 13:00-14:30

Storslagen fjällmiljö, 5/9 kl 14:30-16:00

God bebyggd miljö 5/9 kl 13:00-14:30

Ett rikt växt- och djurliv, 7/9 kl 10:00-11:00