Frågor och svar regional årlig uppföljning 2018

Strukturen för den regionala uppföljningen 2018 är något förändrad i förhållande till tidigare år och det föranleder självklart till en del osäkerheter och frågor.

Ni är välkomna att era skicka frågor till följande adress miljomal.arliguppfoljning@lansstyrelsen.se så publicerar vi frågor och svar på denna sida snarast möjligt.

Struktur

Fråga:Ska tillståndsbeskrivningen som tidigare stått under "Resultat" bara flyttas över till "Tillstånd och bedömning"?

Svar: Tillståndsbeskrivningen ska nu placeras så den står tillsammans med målbedömningen. Syftet är att det ska minska dubbelskrivningen. Det går för det mesta inte att bara klippa ut förra årets tillstånd och klippa in vid målbedömning, utan texterna behöver i de flesta fall arbetas ihop så att det blir lättläst och upprepningar undviks.

 

Fråga: Vad ska stå under "Åtgärder" respektive "Tillstånd och målbedömning"? Under analys har vi tidigare haft med en del lagändringar m.m. som har påverkat eller kommer att påverka tillståndet i miljön framöver. Hur tänker ni kring detta? Ska det stå med under åtgärder?

Svar: I anvisningarna står "Beskriv även kortfattat och framåtsyftande de mest angelägna nya eller förändrade styrmedlen eller åtgärderna som skulle behövas för att uppnå målet i länet."

Åtgärder som ny lagstiftning ska alltså stå med under rubriken "Åtgärder" och då gärna med kort slutsats om vilken förväntad effekt man tänker sig.

Längre resonemang och analyser om befintliga styrmedel och behov av förändrade styrmedel placeras in under "Tillstånd och målbedömning". 

 

Antal tecken

Fråga: Enligt anvisningarna ska antalet tecken vara max 4000 per del och max 8000 tecken totalt. Samtidigt står det att antalet tecken kan fördelas olika mellan avsnitten. Vad gäller?

Svar: Som vi tagit upp kan man fördela texten mellan avsnitten så att det blir ca 3000:5000 alternativt 5000:3000 tecken (inklusive blanksteg). Vi ber er att inte överskrida max 5000 tecken under någon av rubrikerna.