Enkät God bebyggd miljö

Mellan 2006 - 2015 har Boverket genomfört en enkätundersökning för att följa upp miljökvalitetsmålet God bebygd miljö.

Nästa enkätundersökning sker år 2019.

Enkäten är utformad som en webbenkät och enkätsvaren används som underlag för indikatorpresentationer på miljömålsportalen (www.miljomal.se) på nationell nivå och länsnivå. Enkätsvaren utgör också underlag för arbetet med fördjupad utvärdering av miljömålen och för Boverkets och länsstyrelsernas dialoger i planeringsfrågor med kommunerna.

Du hittar dataunderlag från miljömålsenkäter som genomförts sedan 2006 hos Boverket.