Om uppdatering

På denna sida beskrivs arbetsprocessen för uppdateringen av miljömålsindikatorerna generellt.
Under "aktuell uppdatering" respektive "tidigare uppdateringar" återfinns tidplaner, dataunderlag, arbetsbeskrivnimgar för varje enskilt uppdateringstillfälle.

Länsstyrelsernas uppdatering av indikatorerna

RUS samordnar uppdatering av indikatorer som har regional och lokal upplösning. Uppdateringen görs i två större kampanjer, en på våren och en på hösten. Indikatorerna publiceras på sverigesmiljömål.se.

Länens uppgift är att kommentera dataunderlaget

Länsstyrelsernas uppgift består i att lägga in respektive uppdatera "kommentaren" för respektive indikator på sverigesmiljömål.se. Utgå från dataunderlaget och er länsstyrelses samlade kunskap. Texterna uppdateras i Naturvårdsverkets "Indikatorhanteringssystem" (IHS). Systemet är nytt och utbildning för Länsstyrelserna kommer att ske under september 2019.

Malltexter - oftast enkla korrigeringar

Indikatoransvariga inom RUS arbetsgrupp skriver malltexter till alla de indikatorer som ska uppdateras. I vissa fall kan du använda malltexterna utan större korrigeringar. I andra fall är texten skriven som kommentar för ett visst län och kan behöva större bearbetning för att passa ditt län, men visar vilka frågeställningar som kan vara bra att ta upp. Du har också i allmänhet ditt läns gamla kommentar att utgå ifrån.

Dataunderlag

På sidan "Aktuell uppdatering" finns också dataunderlaget till indikatorerna, men observera att dataunderlaget redan är infört i IHS. Däremot kan dataunderlaget vara intressant att ladda hem och kommunicera i andra sammanhang, så därför gör vi även datafilerna tillgängliga.

Dokument till din hjälp

Naturvårdsverkets "Lathund för indikatorhantering för Sverigesmiljömål.se" beskriver hur man lägger in dataunderlag till diagram och kartor, kommentarer, etc i IHS.

Eftersom respektive nationellt målansvarig myndighet och RUS arbetsgrupp uppdaterar data, diagram och kartor behöver länsstyrelserna i bara lägga in indikatortexter och eventuellt egna fördjupningstexter.

Lathunden kommer att läggas upp här under september 2019.

Naturvårdsverket kommer att skicka ut inloggningsuppgifter inför första uppdateringstillfället i IHS i höst.