Om uppdatering

På denna sida beskrivs arbetsprocessen för uppdateringen av miljömålsindikatorerna generellt.
Under "aktuell uppdatering" respektive "tidigare uppdateringar" återfinns tidplaner, dataunderlag, arbetsbeskrivnimgar för varje enskilt uppdateringstillfälle.

Uppdatering av RUS-indikatorer

RUS samordnar indikatorutveckling och uppdatering av dataunderlag för indikatorer som har regional och lokal upplösning. Uppdateringen görs i två större kampanjer, en på våren och en på hösten. RUS olika indikatoransvariga personer utvecklar indikatorer tillsammans med olika aktörer i Sverige och publicerar dataunderlaget på miljömål.se.

Länens uppgift är att kommentera dataunderlaget

Länsstyrelsernas uppgift består i att lägga in "kommentaren" för respektive indikator på miljömål.se. För att uppdatera indikatorer går du in på miljömål.se:s indikatorapplikation. Om ni inte har inloggningsuppgifterna kvar sedan tidigare, kontakta Naturvårdsverket. Kontrollera att dataunderlaget och texten stämmer utifrån er länsstyrelses samlade kunskap.

Malltexter - oftast enkla korrigeringar

Indikatoransvariga inom RUS arbetsgrupp skriver malltexter till alla de RUS-indikatorer som ska uppdateras. I vissa fall kan du använda malltexterna utan större korrigeringar. I andra fall är texten skriven som kommentar för ett visst län och kan behöva större bearbetning för att passa ditt län, men visar vilka frågeställningar som kan vara bra att ta upp. Du har också i allmänhet ditt läns gamla kommentar att utgå ifrån.

Dataunderlag

På sidan "Aktuell uppdatering" finns också dataunderlaget till indikatorerna, men observera att dataunderlaget redan är infört i miljömål.se:s webbgränssnitt. Däremot kan dataunderlaget vara intressant att ladda hem och kommunicera i andra sammanhang, så därför gör vi även datafilerna tillgängliga.

Dokument till din hjälp

Naturvårdsverkets "Lathund för miljömål.se" beskriver hur man lägger in dataunderlag, kartor, bilder och kommentarer, etc, på miljömål.se:s sidor.

Eftersom respektive nationellt målansvarig myndighet och RUS arbetsgrupp uppdaterar data, diagram och kartor behöver länsstyrelserna i de flesta fall bara lägga in indikatortexter och eventuellt egna fördjupningstexter.

Lathunden finns på miljömål.se:s interna arbetswebb. Kontakta Naturvårdsverket för inloggninguppgifter.

Missa inte avsnittet om skrivregler längst bak i lathunden. Nyttig läsning om allmänna skrivregler, länkning och om enkla kortkommandon för vissa tecken.

Synpunkter på datakvalitet?

Länsstyrelserna kan själva ha data som de bedömer vara av bättre kvalitet än de RUS tagit fram. För utsläppsdata förekommer detta nog i flera fall. Det kan bero på olika datakällor och beräkningar. RUS strävar efter att successivt förbättra data så att sådana skillnader kan elimineras. Det är därför bra om du meddelar den som är indikatoransvarig inom RUS när skillnader upptäcks. Förekommer rena felaktigheter är RUS naturligtvis tacksam för påpekanden om detta.