Utveckling och publicering av länsegna indikatorer

Sedan 2010 har Länsstyrelserna haft möjlighet att presentera egna indikatorer på Miljömålsportalen. Länsegna indikatorer är alltså indikatorer som är för specifika eller avgränsade för länet för att kunna administreras av RUS.

Länsegna indikatorer listas på Miljömålsportalen i indikatorlistan för Regionala indikatorer.

Det är länsstyrelserna som kvalitetssäkrar, administrerar dataunderlag och sköter uppdatering av dessa indikatorer, men innan de får läggas ut publikt så presenteras indikatorerna för RUS. Detta för att uppsättningen av indikatorer på Miljömålsportalen ska bli enhetlig och tydlig och inte på något vis missvisande, till exempel i jämförelse med besläktade RUS-indikatorer.

RUS har tagit fram riktlinjer för hur införande av länsegna indikatorer ska gå till.

Riktlinjer för införande av länsegna indikatorer på Miljömålsportalen (jan 2010)

I "Lathunden" på miljomal.se:s arbetswebb finns instruktioner om hur de berörda länen ska göra för att få igång de länsegna indikatorerna.