Indikatorer

Vad är en indikator? Ordet "indikator" används på olika sätt i olika sammanhang. På sverigesmiljömål.se har man samlat ett urval indikatorer som ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen och visa hur miljön mår. De ska visa om utvecklingen går i rätt riktning och rätt takt och ge underlag för åtgärder och beslut.

Indikatorpresentationer på sverigesmiljömål.se

Indikatorpresentationerna på sverigesmiljömål.se är ett gemensamt uppföljningssystem som innefattar nationell och regional miljömålsuppföljning. Samtliga indikatorer finns listade på sverigesmiljömål.se under "Indikatorer för Sveriges miljömål".

Miljömålsansvariga myndigheter svarar för innehållet i presentationerna. Systemet innefattar mestadels indikatorer med nationell och regional upplösning, men utveckling pågår för att få in fler indikatorer med kommunal upplösning.

Dataunderlaget till många av indikatorerna bygger på regelbundna provtagningar, utsläppsstatistik, enkäter och andra studier om tillståndet i miljön, bland annat från den regionala och nationella miljöövervakningen.

DPSIR-modellen

Europeiska miljöbyrån (EEA) utvecklade en internationellt vedertagen modell som ska underlätta arbetet med miljömålsuppföljning: den så kallade DPSIR-modellen. Modellen spelar en viktig roll i urvalsprocessen för RUS-indikatorer. Den ger beslutsfattare ett kretsloppsperspektiv på utvecklingen för ett miljömål eller miljöproblem och är ett verktyg för att identifiera orsakssamband. Indikatorerna delas in i fem olika kategorier:

D = drivkraft En indikator som anger vilka aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem (t.ex. transporter eller energianvändning).

P = påverkan En indikator som beskriver vad som orsakar problemet (t.ex. surt nedfall eller skogsavverkning).

S = status (tillstånd) En indikator som anger tillståndet i miljön (t.ex. pH i grundvatten eller radonhalt i bostäder).

I = inverkan (effekt) En indikator som visar konsekvenser (t.ex. antal sinande brunnar på grund av för stort grundvattenuttag eller antal brunnar med ohälsosamt vatten).

R = respons (åtgärd) En indikator som anger vilka åtgärder som görs för att minska eller lösa miljöproblemet (t.ex. skydd av geologiska formationer av betydelse för vattenförsörjning, åtgärdsprogram enligt ramdirektivet för vatten).