Aktuell uppdatering

På den här sidan publiceras material som underlättar länsstyrelsernas uppdatering av texter till RUS-indikatorer. Det gäller främst malltexter, men även dataunderlag och annan information om uppdateringen.

Tidplan hösten 2018

juli: Information om vilka indikatorer som ska uppdateras (preliminär lista)
V 36: definitiv lista
1-26 oktober: Indikatorapplikationen är öppen för länsstyrelsernas uppdatering.
29 oktober - 9 november:  RUS granskar indikatortexterna.
december: Publicering på miljomal.se

 

Frågor och svar

I nedanstående dokument samlas frågor och svar angående höstens uppdatering. Dokumenten uppdateras kontinuerligt.

Frågor och svar (181023)

 

Lista över indikatorer som ska uppdateras

 

Indikator på www.sverigesmiljömål.seprimärt miljökvalitetsmål
Nedfall av svavelBara naturlig försurning
Klimatpåverkande utsläppBegränsad klimatpåverkan
Körsträcka med bilBegränsad klimatpåverkan
HektarskördEtt rikt odlingslandskap
Jordbrukets utvecklingEtt rikt odlingslandskap
KväveoxidutsläppFrisk Luft
Partikelutsläpp av PM2,5Frisk Luft
ResvanorFrisk Luft
Förorenade områdenGiftfri miljö
Bostäder i kollektivtrafiknära lägenGod bebyggd miljö
Skyddad bebyggelseGod bebyggd miljö
Tillgång till service och grönskaGod bebyggd miljö
Enskilda brunnars vattenkvalitetGrundvatten av god kvalitet
NaturgrusanvändningGrundvatten av god kvalitet
VattenskyddsområdenGrundvatten av god kvalitet
Ekologisk och kemisk status för kustvattenHav i balans...
Kustnära byggandeHav i balans...
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen Ingen övergödning
God status för vattenLevande sjöar och vattendrag
Skydd av limniska områdenLevande sjöar och vattendrag
Strandnära byggandeLevande sjöar och vattendrag
Åtgärdade fysiska hinderLevande sjöar och vattendrag
Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarkerMyllrande våtmarker
Hydrologisk restaurering av torvmarkerMyllrande våtmarker
Myrskyddsplanens genomförandeMyllrande våtmarker
Indikator på www.miljömål.seprimärt miljökvalitetsmål
Nedfall av kväveBara naturlig försurning
VindkraftselBegränsad klimatpåverkan
SvaveldioxidutsläppFrisk Luft
Utsläpp av flyktiga organiska ämnenFrisk Luft
Ekologisk animalieproduktionGiftfri miljö
Antikvarisk kompetensGod bebyggd miljö
Planering energiGod bebyggd miljö
Planering grönstruktur och vattenområdenGod bebyggd miljö
Planering kulturmiljöGod bebyggd miljö
Planering transporterGod bebyggd miljö
RivningsförbudGod bebyggd miljö
AmmoniakutsläppIngen övergödning

 

 

Underlag för uppdateringen

Malltexter

Indikatoransvariga inom RUS arbetsgrupp har skrivit malltexter till de indikatorer som ska uppdateras. I vissa fall kan du använda malltexterna utan större korrigeringar. I andra fall är texten skriven som kommentar för ett visst län och kan behöva större bearbetning för att passa ditt län, men visar vilka frågeställningar som kan vara bra att ta upp.

Malltextdokumenten innehåller i vissa fall även viktig information om indikatorn.

Malltexter

Dataunderlag

Dataunderlaget kommer har lagts in i Indikatorapplikationen i de fall diagram- och karttyperna stöds av systemet. Det vill säga diagram och kartor är uppdaterade för ett flertal indikatorer, men inte alla! Anledningen till detta är att Indikatorapplikationen inte stödjer presentationen av mer än ett diagram per indikator och vissa nya karttyper på sverigesmiljömål.se.

OBS! Länsstyrelserna ska inte lägga in några data, bara skriva länsvisa kommentarer

Därför har datafiler lagts upp på denna webbsida för att underlätta uppdateringen av de länsvisa kommentarstexterna samt vara intressanta att ladda hem och kommunicera i andra sammanhang.

Dataunderlag (reviderade data för de 4 Planeringsindikatorerna, Antikvarisk kompetens och Rivningsförbud 2018-10-22)

Vattenskyddsområden (denna fil, som innehåller data från vårens indikatoruppdateirng, finns inte med i mappen ovan)

 

Lathunden

Lathunden, som du laddar ner genom länken nedan, ger information om hur du skriver din kommentar och hur du går till väga när du ska lägga in texterna i miljömålsportalens webbgränssnitt. I allmänhet kan du utgå ifrån den tidigare kommentaren för ditt län. Men i underlaget (som du laddar ner genom zip-filerna här ovan) finns också kommentarer från RUS samt övrig information.

Lathund för indikatoruppdateringarna; rev 2018-08-19 (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb)

Kontaktpersoner

  • Om du har frågor om indikatorerna och deras underlag, kontakta respektive indikatoransvarig i RUS (Ansvarig person namnges i underlagsmaterialet samt i den slutgiltiga indikatorlistan).
  • Generella frågor om indikatorer och uppdateringen riktas till RUS indikatorsamordnare, Monika Puch, Länsstyrelsen Skåne.
  • Vid problem med inloggning kontakta Naturvårdsverket.

 

Var och när du lägger in dina texter?

Texterna rapporteras in i indikatorapplikationen liksom tidigare år. Du hittar indikatorapplikationen genom länken nedan. (OBS! Öppen för Länsstyrelserna 1-26 oktober)

Samma lösenord som tidigare gäller för länen. Lösenorden finns på miljömålsportalens arbetswebb (länk nedan).

Alla andra frågor kring indikatorer och uppdatering riktas till RUS.

 Lösenord (kräver inloggning till Miljömålsportalens arbetswebb) eller kontakta Monika Puch länsstyrelsen Skåne.

Här loggar du in på indikatorapplikationen (Miljömålsportalens webbgränssnitt): http://www.miljomal.se/ia

 

Att tänka på gällande texterna

Länstexten ska inledas med en rubrik som lyfter fram något viktigt, om möjligt sammanfattar budskapet. Rubriken ska alltså inte vara namnet på indikatorn.

Texten bör enligt lathunden behandla: PROBLEM/SYFTE, NULÄGE, TREND och VÄRDERING. Men använd inte dessa begrepp som mellanrubriker.

Texten ska ha en god koppling till diagrammet. Som komplettering kan egna data eller annan information redovisas i texten, men ger de en annan bild av utvecklingen än diagrammet måste det förklaras. En tolkning och värdering av utvecklingen ska finnas med. Skriv inte för långa texter. Rekommenderad textlängd är 500 - 1 200 tecken (inklusive blanksteg).

Om man vill skriva mer än 1 200 tecken om vad indikatorns data säger om ens län, då kan man utnyttja funktionen "fördjupning" - en extra sida där man kan utveckla sitt resonemang i en längre text.