Aktuell uppdatering

På den här sidan publiceras material som underlättar länsstyrelsernas uppdatering av texter till RUS-indikatorer. Det gäller främst malltexter, men även dataunderlag och annan information om uppdateringen.

Tidplan hösten 2019

Början juli: Information om vilka indikatorer som ska uppdateras.

26 september, kl 9.00-10.15: Utbildning i Indikatorhanteringssystemet (IHS) för länsstyrelserna.

27 september: Dataunderlag och malltexter tillgängliggörs på denna sida.

30 september - 25 oktober: Länsstyrelserna uppdaterar de länsspecifika texterna i IHS.

28 oktober - 14 november: RUS granskar indikatortexterna.

November: Publicering på www.sverigesmiljomal.se

 

Lista över indikatorer som ska uppdateras

I höst uppdateras följande 15indikatorer med länsvisa diagram och texter:

 • Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker (OBS! reviderad datafil 191007)
 • Bostäder i kollektivtrafiknära lägen (OBS! Kompletterad info 191010)
 • Genomförandet av myrskyddsplanen
 • Skördenivåer vårkorn och höstvete
 • Hudcancerfall (OBS! Reviderad malltext 191009)
 • Hydrologisk restaurering av torvmarker (OBS! reviderad datafil 191007)
 • Jordbrukets utveckling
 • Klimatpåverkande utsläpp
 • Kustnära byggande
 • Kväveoxidutsläpp
 • Nedfall av svavel
 • Partikelutsläpp av PM2,5
 • Strandnära byggande
 • Vattenskyddsområden
 • Åtgärdade fysiska hinder (OBS! reviderad datafil 190930)

(I förhållande till tidigare lista ska Förorenade områden och Föryngring av flodpärlmussla inte uppdateras i höst)

Detaljerad lista över indikatorerna med kontaktpersoner

 

Underlag för uppdateringen

Information och Malltexter

Indikatoransvariga inom RUS arbetsgrupp har skrivit malltexter till de indikatorer som ska uppdateras.

I vissa fall kan du använda malltexterna utan större korrigeringar. I andra fall är texten skriven som kommentar för ett visst län och kan behöva större bearbetning för att passa ditt län, men visar vilka frågeställningar som kan vara bra att ta upp.

Malltextdokumenten innehåller i vissa fall även viktig information om indikatorn.

Information och malltexter

OBS!

För Indikator 428 Hudcancerfall reviderad malltext 191009

För Indikator 402 Bostader i Kollektivtrafiknära Lägenfinns kompletterande info 191010

Dataunderlag

 

Dataunderlaget är inlagt i Indikatorhanteringssystemet (IHS), men tillgängliggörs även här för att underlätta uppdateringen av de länsvisa kommentarstexterna samt vara intressanta att ladda hem och kommunicera i andra sammanhang.

OBS! Länsstyrelserna ska inte lägga in några data, bara skriva länsvisa kommentarer.

Dataunderlag

OBS!

 • För Indikator 427 Genomförande av myrskyddsplanen finns inget separat dataset. Ladda ner dataunderlaget genom IHS>Förhandsgranska.
 • För indikator 395 Åtgärdade fysiska hinder har en reviderad datafil laddats upp (191002)
 • För indikatorerna 407 och 408 har reviderade datafiler laddats upp (191007)

 

Stöd för IHS

Utbildningsfilm

Lathund

FAQ

Kontaktpersoner

 • Om du har frågor om indikatorerna och deras underlag, kontakta respektive indikatoransvarig i RUS.
 • Generella frågor om indikatorer och uppdateringen riktas till RUS indikatorsamordnare, Monika Puch, Länsstyrelsen Skåne.
 • Vid problem med inloggning kontakta miljomal@naturvardsverket.se 

 

Var och när du lägger in dina texter?

Texterna rapporteras in i det nya Indikatorhanteringssystemet (IHS) som ersätter den tidigare "Indikatorapplikationen".

 

Att tänka på gällande texterna

Länstexten ska inledas med en rubrik som lyfter fram något viktigt, om möjligt sammanfattar budskapet. Rubriken ska alltså inte vara namnet på indikatorn.

Texten bör enligt lathunden behandla: PROBLEM/SYFTE, NULÄGE, TREND och VÄRDERING (se nedan). Men använd inte dessa begrepp som mellanrubriker.

Texten ska ha en god koppling till diagrammet. Som komplettering kan egna data eller annan information redovisas i texten, men ger de en annan bild av utvecklingen än diagrammet måste det förklaras. En tolkning och värdering av utvecklingen ska finnas med. Skriv inte för långa texter. Rekommenderad textlängd är 500 - 1 200 tecken (inklusive blanksteg).

Om man vill skriva mer än 1 200 tecken om vad indikatorns data säger om ens län, då kan man utnyttja funktionen "fördjupning" - en extra sida där man kan utveckla sitt resonemang i en längre text.

Indikatortexten bör inte bara redovisa utvecklingen i länet utan också ge en kort allmän information. För en läsare som inte först sett på den nationella sidan är det viktigt att indikatorns syfte och miljöproblemet finns med. Det är också väsentligt att länets utveckling relateras till den nationella utvecklingen. Dessa skrivningar kan dock lämpligen vara kortare än på den nationella sidan, men ska vara samstämmiga med vad som sägs där. 

Problem/Syfte: Vad har indikatorn för syfte? Varför är den relevant? Vilket miljöproblem följer indikatorn upp eller vilken miljösituation beskriver den? Kopplingen till miljökvalitetsmålet eller målen behöver inte tas upp.

Nuläge: Beskriv den aktuella situationen: Hur ser det ut just nu? Vem eller vad bidrar till den aktuella situationen (huvudansvariga, åtgärdsprogram, lagstiftning och så vidare)? Vilka aspekter som framgår i diagram eller karta är särskilt intressanta?

Trend: Kommentera trenden i diagrammet: Åt vilket håll går trenden? Är trenden tydlig eller inte? Är det en långsam eller en snabb utveckling? Vilka orsaker ligger bakom trenden?

Värdering: En kortfattad expertbedömning: Är vi på rätt väg? Krävs ytterligare åtgärder?