Fördjupad utvärdering 2015

Den 22 oktober 2015 kom den fjärde fördjupade utvärderingen av miljömålen sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet år 1999.

En fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen görs en gång per mandatperiod. Utvärderingen är ett underlag för regeringens politik och prioriteringar och ska bidra till att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Utvärderingen ger utöver förslag till regeringen även förslag som myndigheter kan arbeta med i sin verksamhet och ytterligare ett syfte är att stimulera till bred dialog om miljöarbetet i samhället.

Allt om den fördjupade utvärderingen (FU 2015) finns på miljömå.se/fu

 

Regional vägledning till fördjupad utvärdering av miljömålen 2015

För att underlätta för länsstyrelserna och Skogsstyrelsen i det regionala och lokala miljöarbetet har RUS tagit fram en vägledning. Vägledningen pekar ut de förslag till fortsatt arbete som presenteras i de rapporter som publicerats i samband med FU 2015. För varje rapport hänvisas till de kapitel/sidor där insatser och åtgärder tas upp.

Ladda ner vägledningen.

 Se även Naturvårdsverkets sammanfattande presentation av FU 2015

 

Regionala konferenser om regionalt och lokalt miljöarbete 2016

Under januari - mars 2016 arrangerades konferenser för regionala och lokala beslutsfattare för att skapa tillfälle för ledningar i kommuner, regioner, landsting och näringsliv att mötas och samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete.

Konferenserna arrangerades i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Västerbotten, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Naturvårdsverket.

Dokumentationen från samtliga konferenser hittar du via denna sida http://www.miljomal.se/sv/Aktuellt/Alla-nyheter/Regionala-konferenser-om-regionalt-och-lokalt-miljoarbete/ 

 

Fördjupad utvärdering 2015, del A, länsstyrelsernas synpunkter.

Under februari 2015 hade länsstyrelserna möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket över FU 15, del A, dvs. den nationella utvärderingen av de 16 miljökvalitetsmålen. För att underlätta omhändertagandet av synpunkterna sammanställde RUS på uppdrag av Naturvårdsverket remissvaren.

De allra viktigaste synpunkterna har dessutom förankrats med länsrådsgrupp 6 och framförts vid Naturvårdsverkets strategiska miljömålsgrupp 12 mars. Vid detta möte redovisade de nationella myndigheterna hur de tar om hand inkomna remissynpunkter. På arbetswebben till miljömål.se finns för detta möte PPT som visar detta.

Sammantaget konstaterar vi i RUS att länsstyrelserna har lagt ner ett stort arbete på sina remissvar och att synpunkterna tagits om hand väl.