Utvecklingsprojekt Åtgärdswebb

RUS påbörjade 2014 arbetet med att ta fram "Åtgärdswebb för miljömål", ett IT-system för att administrera och publicera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen. Under maj 2018 kommer Åtgärdswebben att installeras hos samtliga länsstyrelser.

Syftet med Åtgärdswebben är att

  • underlätta uppföljning av åtgärdsprogrammen
  • bättre tillgängliggöra arbetet med åtgärdsprogrammen på webben (diagram och tabeller ska vara lätta att visa och skriva ut).
  • ge en struktur för planering och framtagande av åtgärder och åtgärdsprogram
  • visa utvärderade goda exempel i en åtgärdsbank

Det kommer att finnas olika möjligheter för inmatning av uppföljningsdata. Samordnaren kan välja att själv mata in uppföljningen i systemet eller ge behörighet till de som genomför åtgärderna att skriva in uppgifterna. Dessa kan vara åtgärdsansvariga på länsstyrelsen eller en extern aktör som deltar i miljöarbetet. En av fördelarna med Åtgärdswebben är att intern och extern uppföljning kan göras i samma system. Åtgärdswebb ska både kunna hantera uppföljning i text, där man skriver vad som genomförts och kunna hantera kvantitativa uppgifter, till exempel minskade utsläpp i kg.

Förslaget har i första hand tagits fram för de regionala åtgärdsprogrammen för miljömålen, men Åtgärdswebben ska även kunna användas av andra verksamheter på länsstyrelserna (Klimatanpassning, Grön infrastruktur, Klimat- och energi), Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, nationella myndigheters handlingsplaner för miljömålen och kommunala miljöprogram.

Mer information om åtgärdswebben

​Syfte, mål och struktur

Projektplan

Kravspecifikation (Beskrivning av vad Åtgärdswebben ska klara av)

Lösningsspecifikation (Beskrivning av hur man tekniskt ska bygga systemet)