Åtgärdswebb för miljömål

RUS har tagit fram "Åtgärdswebb för miljömål", ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera och publicera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen.

Syftet med Åtgärdswebben är att

  • underlätta uppföljning av åtgärdsprogrammen
  • bättre tillgängliggöra arbetet med åtgärdsprogrammen på webben (diagram och tabeller som är lätta att visa och skriva ut).
  • ge en struktur för planering och framtagande av åtgärder och åtgärdsprogram
  • visa utvärderade goda exempel i en åtgärdsbank

Det finns olika möjligheter för inmatning av uppföljningsdata. Samordnaren kan välja att själv mata in uppföljningen i systemet eller ge behörighet till de som genomför åtgärderna att skriva in uppgifterna. Dessa kan vara åtgärdsansvariga på länsstyrelsen eller en extern aktör som deltar i miljöarbetet. En av fördelarna med Åtgärdswebben är att intern och extern uppföljning kan göras i samma system. Åtgärdswebben kan både hantera uppföljning i text, där man skriver vad som genomförts och hantera kvantitativa uppgifter, till exempel minskade utsläpp i kg.

Åtgärdswebben har i första hand tagits fram för de regionala åtgärdsprogrammen för miljömålen, men Åtgärdswebben ska även kunna användas av andra verksamheter på länsstyrelserna (Klimatanpassning, Grön infrastruktur, Klimat- och energi), Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, nationella myndigheters handlingsplaner för miljömålen och kommunala miljöprogram.

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

www.atgardswebben.se - publik adress

https://atgardswebben.se/lst - inloggning för Länsstyrelsens samordnare/åtgärdsansvariga

https://atgardswebben.se/externt - inloggning för kommuner

 Content Editor ‭[2]‬

​Introduktionsutbildning del 1

... hölls den 8 och 9 maj 2018. Den gav en överblick av vad man kan få ut av åtgärdswebben, hur den är uppbyggd och inmatning av åtgärdsprogram, åtgärder, användare, organisationer mm.

Handledning för Åtgärdswebben

Presentation del 1

Inspelningar

 

Introduktionsutbildning del 2

... den 30 maj och 5 juni 2018 gav en djupare inblick i hur man följer upp åtgärder, gör åtaganden och hur man hanterar Diagram & tabeller

Presentation del 2

Inspelningar

10. Vad gick vi igenom i del 1? (3:50)

11. Åtaganden (3:10)

12. Följ upp åtgärd (per organisation) (21:48)

13. Följ upp åtgärd (samlad bedömning)(7:25)

14. Åtgärdsbanken & Kopiera Åtgärder (11:56)

15. Diagram och Tabeller: Åtgärdsprogram och Åtgärder inspelningen är borttagen - rapporterna har byggts om > se särskild handledning

16. Diagram och Tabeller: Åtaganden (10:20)

17. Diagram och Tabeller: Uppföljning av genomförande inspelningen är borttagen - rapporterna har byggts om > se särskild handledning

18. Diagram och Tabeller: Uppföljning av effekter inspelningen är borttagen - rapporterna har byggts om > se särskild handledning

19. Diagram och Tabeller: Avancerad sökning (8:20)

20. Aviseringar (2:21)

 Content Editor ‭[1]‬

Syfte mål och struktur (Projektplan)

Kravspecifikation (Beskrivning av vad Åtgärdswebben ska klara av)

Lösningsspecifikation (Beskrivning av hur man tekniskt ska bygga systemet)